سبد خرید 0

آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

1370 بازدید
24 خرداد 97
قاصدک

پیگ چیست و چه کاربردی دارد؟

PEG (ﺑﺎز ﻛﺮدن راﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ) ﻳﻚ روش ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬا – ﻣﺎﻳﻌﺎت و داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PEG ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از 14 روز داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن اﺳﻴﺪ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺪاد در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻌﺪه دارﻧﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. PEG ممکن است ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻳﺎ داﻳﻢ ﺑﻮده و در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر:

ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﺎر، ﭘﺰﺷک ﻟﻮﻟﻪ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮي و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ي PEG را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن وارد ﻣﻌﺪه ﻛﺮده و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ، از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

*ﻣﺰاﻳﺎ : اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻮارض ﻛﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﺟﺮاﺣﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺪه ﺟﺎ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﮔﺬاري PEG ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎر اﻃﻼع دﻫﻴﺪ ؟

وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻠﺒﻲ، رﻳﻮي و ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دارو

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺿﺮوري در ﻣﻮرد داروﻫﺎ:

 • اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑﺖ دارد و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ در روز ﺟﺎﮔﺬاري PEG داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺒﻴﻪ ي PEG ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻮرت ﻛﺮده و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ داروﻫﺎي دﻳﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر داروﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن (از ﻗﺒﻴﻞ وارﻓﺎرﻳﻦ، دﻳﭙﺮﻳﺪاﻣﻮل و ﺗﻴﻜﻠﻮﭘﻴﺪﻳﻦ) ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﮔﺬاري PEG ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
 • از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ آﺳﭙﺮﻳﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن و ﺿﺪ درد (از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ، اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ و ﻣﻮﺗﺮﻳﻦ) را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ داروﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
 • ﺑﻴﻤﺎر 6 اﻟﻲ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﺨﻮرد ﻳﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
 • وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ، ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ PEG ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﮔﺬاري PEG، راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎر ﻛﻨﺪ (ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

روز اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ (PEG) :

 • ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، ﭘﻮﺷﻴﺪن ﮔﺎن و در آوردن ﻋﻴﻨﻚ و دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 • ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎر، داروي ﺿﺪ درد و ﺳﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻳﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ داروﻫﺎي ﺿﺪ درد ﻣﻮﺿﻌﻲ (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ) در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ ي ﻟﻮﻟﻪ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﺰﺷﻚ ﻟﻮﻟﻪ ي آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ي وي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﺟﺎ ﮔﺬاري ﻟﻮﻟﻪ ي PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻮﭼﻚ (ﺑﻪ ﻃﻮل 1 ﺳﺎنتیمتر) در دﻳﻮاره ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ PEG ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻞ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ 30 ﺗﺎ 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.

ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG :

 • ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEGﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
 • ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮﺷﺤﺎت از اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ PEG در 24 اﻟﻲ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 • ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ PEG اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎي وي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
 • اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش، ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺤﻞ، ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻟﻮﻟﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ، ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد.
 • ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻣﺸﺎوره ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 • در دو روز اول ﺑﻌﺪ از ﺟﺎ ﮔﺬاري، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺧﻔﻴﻔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ي ﺗﻌﺒﻴﻪ ي ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ داروي ﺿﺪ درد (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ) ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 • ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 2 اﻟﻲ 3 ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آوردن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

همچنین بخوانید: اختلالات دستگاه گوارش و درمان آن

 

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG :

اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 1. ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ
 2. آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن (ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﻏﺬا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ راه ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر)
 3. ﭘﺮﻓﻮراﺳﻴﻮن روده، ﻓﻴﺴﺘﻮل ﮔﺎﺳﺘﺮو ﻛﻮﻟﻮن (ﺳﻮراخ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪه و روده)
 4. ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ (ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ در داﺧﻞ ﺑﺪن)، وﺟﻮد ﻧﺸﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ
 5. ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل

ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ PEG :

 • ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﻳﻌﺎت ورﻳﺪي، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻳﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG (از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﺒﻴﻪ آن ﭼﻴﺰي داده ﺷﻮد، دادن داروﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ) وﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺻﺎف ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ PEG ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ، ﻓﺮﻣﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و دﻣﺎي ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻜﺸﺪ.
 • اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺴﺪاد، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ 30 ﺗﺎ 50 ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد).
 • ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺮﺻﻬﺎ و ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﻛﺮده ودر آب وﻟﺮم ﺣﻞ ﻧﻤﻮد (ﻣﮕﺮ در ﻣﻮراد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز).
 • ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و 30 اﻟﻲ 60 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر 45 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ).
 • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 • ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ، از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮاي ﻛﻤﺘﺮي در داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 • ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤﺖ، وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻮد و از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻳﺎ زور ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻜﺎري و ﻛﺸﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر و ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﭘﻴﭻ دادن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
 • ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG در ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از در آوردن ﺑﺨﻮدي ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون معده و گوارش را با خواص مقوی معده، رفع دل درد و دلپیچه، ضد نفخ، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايي، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0