آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم
آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

پیگ چیست و چه کاربردی دارد؟

PEG (ﺑﺎز ﻛﺮدن راﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ) ﻳﻚ روش ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬا – ﻣﺎﻳﻌﺎت و داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PEG ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ۱۴ روز داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪن اﺳﻴﺪ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺪاد در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻌﺪه دارﻧﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. PEG ممکن است ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻳﺎ داﻳﻢ ﺑﻮده و در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG در ﻣﻌﺪه ﺑﻴﻤﺎر:

ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﺎر، ﭘﺰﺷک ﻟﻮﻟﻪ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ی PEG را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن وارد ﻣﻌﺪه ﻛﺮده و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻜﻮپ، از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

*ﻣﺰاﻳﺎ : اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻮارض ﻛﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﺟﺮاﺣﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺪه ﺟﺎ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮای آن ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﮔﺬاری PEG ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎر اﻃﻼع دﻫﻴﺪ ؟

وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻠﺒﻲ، رﻳﻮی و ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دارو

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺿﺮوری در ﻣﻮرد داروﻫﺎ:

 • اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑﺖ دارد و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ در روز ﺟﺎﮔﺬاری PEG داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺒﻴﻪ ی PEG ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻮرت ﻛﺮده و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ داروﻫﺎی دﻳﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر داروﻫﺎی رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن (از ﻗﺒﻴﻞ وارﻓﺎرﻳﻦ، دﻳﭙﺮﻳﺪاﻣﻮل و ﺗﻴﻜﻠﻮﭘﻴﺪﻳﻦ) ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﮔﺬاری PEG ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
 • از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ آﺳﭙﺮﻳﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن و ﺿﺪ درد (از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ، اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ و ﻣﻮﺗﺮﻳﻦ) را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ داروﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
 • ﺑﻴﻤﺎر ۶ اﻟﻲ ۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰی ﺑﺨﻮرد ﻳﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
 • وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ، ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ PEG ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﮔﺬاری PEG، راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎر ﻛﻨﺪ (ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم
آنچه که باید در مورد پیگ معده بدانیم

روز اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ (PEG) :

 • ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، ﭘﻮﺷﻴﺪن ﮔﺎن و در آوردن ﻋﻴﻨﻚ و دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 • ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎر، داروی ﺿﺪ درد و ﺳﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻳﺪی ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ داروﻫﺎی ﺿﺪ درد ﻣﻮﺿﻌﻲ (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ) در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ ی ﻟﻮﻟﻪ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﺰﺷﻚ ﻟﻮﻟﻪ ی آﻧﺪوﺳﻜﻮپ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ی وی ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﺟﺎ ﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ی PEG را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻮﭼﻚ (ﺑﻪ ﻃﻮل ۱ ﺳﺎنتیمتر) در دﻳﻮاره ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ PEG ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻞ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ۳۰ ﺗﺎ ۴۵ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.

ﻧﻜﺎت ﺿﺮوری ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG :

 • ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEGﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮﺷﺤﺎت از اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ PEG در ۲۴ اﻟﻲ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 • ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ PEG اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی وی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش، ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺤﻞ، ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻟﻮﻟﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ، ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد.
 • ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﻣﺸﺎوره ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 • در دو روز اول ﺑﻌﺪ از ﺟﺎ ﮔﺬاری، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺧﻔﻴﻔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﺗﻌﺒﻴﻪ ی ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ داروی ﺿﺪ درد (ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ) ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 • ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ۲ اﻟﻲ ۳ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آوردن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

 

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG :

اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 1. ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ
 2. آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن (ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﻏﺬا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ راه ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر)
 3. ﭘﺮﻓﻮراﺳﻴﻮن روده، ﻓﻴﺴﺘﻮل ﮔﺎﺳﺘﺮو ﻛﻮﻟﻮن (ﺳﻮراخ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪه و روده)
 4. ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ (ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ در داﺧﻞ ﺑﺪن)، وﺟﻮد ﻧﺸﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ
 5. ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل

ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ PEG :

 • ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﻳﻌﺎت ورﻳﺪی، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻳﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG (از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ PEG ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﺒﻴﻪ آن ﭼﻴﺰی داده ﺷﻮد، دادن داروﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ) وﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺻﺎف ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ PEG ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ، ﻓﺮﻣﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و دﻣﺎی ﻓﺮﻣﻮﻻی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
 • ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻜﺸﺪ.
 • اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺴﺪاد، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد).
 • ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺮﺻﻬﺎ و ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﻛﺮده ودر آب وﻟﺮم ﺣﻞ ﻧﻤﻮد (ﻣﮕﺮ در ﻣﻮراد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز).
 • ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ۳۰ اﻟﻲ ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ۴۵ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ).
 • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 • ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ، از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻛﻤﺘﺮی در داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 • ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤﺖ، وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﻮد و از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻳﺎ زور ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻜﺎری و ﻛﺸﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر و ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﭘﻴﭻ دادن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ی ﺗﻐﺬﻳﻪ ای، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
 • ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ PEG در ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از در آوردن ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

معجون معده و گوارش

معجون معده و گوارش را با خواص مقوی معده، رفع دل درد و دلپیچه، ضد نفخ، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

خرید معجون معده و گوارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code