سبد خرید 0

آیا بدن انسان مواد غیر طبیعی را قبول می کند؟

1 بار
18 تیر 97
عطارک

آیا بدن انسان مواد غیر طبیعی را قبول می کند؟ آیا آنها را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟

وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ (غذای زنده) وارد ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺪه آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ رودهﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ را از آن ﻻزم دارد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﻘﯿﻪ را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺪه ﯾﮏ زنده خوار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد مرده را ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻣﻌﺪه آن را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روزﻫﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد.

انسان ها ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﺎدام و ﯾﺎ روغن ﮐﺮﭼﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. ﭼﻮن روﻏﻦﻫﺎی مذکور از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺪه آنﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ آنﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ رودهﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﺪن دﻓﻊ ﺑﮑﻨﺪ.

روﻏﻦﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻏﺬای مرده را از ﻣﻌﺪهﻫﺎ و رودهﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰیجات ﻫﻢ ﻫﺮ روز ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻧﺰد مردهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، وﻟﯽ مرده ﺧﻮارﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی روﻏﻦ ﺑﺎدام روﻏﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺮه و ﯾﺎ روﻏﻦﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

آیا بدن انسان مواد غیر طبیعی را قبول می کند؟

آیا بدن انسان مواد غیر طبیعی را قبول می کند؟

ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺼﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روی ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﭘﺨﺘﻪ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮراك ﭘﺨﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ را ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه وارد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺧﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺣﺘﯽ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﻫﻢ روی ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را در درﺟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺪ درﺟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﻮراكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎنجات ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺮ، ﺷﮑﻼت، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﻏﯿﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻐﯿﺮات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪارك ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای مرده ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ. آﯾﺎ زﯾﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن از اﯾﻦ ﻣﺪارك ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﺬای مرده ﻏﺬای زﻧﺪه ﻫﻢ وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺛﺮ ﻣﻀﺮ ﺧﻮراك مرده را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ در ﺧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد. از اﯾﻦ رو اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬای زﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺿﺮر ﺧﻮراكﻫﺎی مرده را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن آن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد. ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺰد ﻫﻤﻪ مرده ﺧﻮارﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺮدم اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻋﺎدی (ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ) ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺎﺿﻤﻪای (Digestive Leukocytosis) ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ. وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻣﻮاد مرده، ﻣﺮدم ﺧﻮن ﺧﻮد را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺿﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. وﻟﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﻣﯿﻮه زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

 

همچنین بخوانید: برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

 

اﺻﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی اﻋﻀﺎی مردهﺧﻮارﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﻏﻠﻂ از آب در ﻣﯽآﯾﺪ، زﯾﺮا در ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ مرده ﺧﻮار ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ مردهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎی ﺑﺰرگﺳﺎل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ دوازده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮدم را از ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﻪ دوازده رﺳﺎﻧﺪه ام. ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر داﺋﻤﯽ ﻣﻮاد مرده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽآﯾﺪ، ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﺎن در دﻗﯿﻘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ زﻧﺪهﺧﻮار ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ راﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

صمغ وشا را با خواص مقوی و انرژی زا، خلط آور و نرم کننده سینه، درمان برونشیت های مزمن، تنگی نفس، دفع انرژی های منفی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0