سبد خرید 0

آیا فرزندم دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

0 بار
19 ژوئن 18
عطارک

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

اﻧﺪازه وزن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وزن ﻫﺮﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪ وی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ (BMI) راه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ وزن و ﻗﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ وزن (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ) ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:

    (kg) وزن      = ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
(m2) ﻗﺪ*2

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺪد ﻗﺪ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ) را در ﺧﻮد ﺿﺮب ﮐﺮد و ﻋﺪد وزن (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﻋﺪد وزن را دو ﺑﺎر ﺑﺮ ﻋﺪد ﻗﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ 25 ﺗﺎ 29/9 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30 ﭼﺎﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آیا فرزندم دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

آیا فرزندم دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ در رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻋﺪد ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ :

دﺧﺘﺮان:

  • 2 – 6 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 17 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 18 ﭼﺎﻗﯽ
  • 6 – 10 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 20 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 21 ﭼﺎﻗﯽ
  • 10 – 14 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 24 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 25 ﭼﺎﻗﯽ
  • 14 – 18 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 25 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 28 ﭼﺎﻗﯽ

ﭘﺴﺮان:

  • 2 – 6 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 17 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 18 ﭼﺎﻗﯽ
  • 6 – 10 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 21 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 22 ﭼﺎﻗﯽ
  • 10 – 14 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 25 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 26 ﭼﺎﻗﯽ
  • 14 – 18 ﺳﺎﻟﻪ : BMI ﺑﯿﺶ از : 29 اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﺶ از : 30 ﭼﺎﻗﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮدی ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ وزن و ﻗﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.


همچنين بخوانيد : شایع ترین علل سر درد در کودکان

 

ﯾﮏ روش ﺳﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺪك 95 ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از 9 ﺳﺎل ﻋﺪد ﺳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل، در دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻋﺪد 14 و در ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻋﺪد 13 ﺟﻤﻊ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﻋﺪد ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ دﺧﺘﺮ 10 ﺳﺎﻟﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 24 ﯾﻌﻨﯽ (10+14) و در ﯾﮏ ﭘﺴﺮ 10 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از 23 ﯾﻌﻨﯽ (10+13) ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺪد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول ﯾﺎ ﻧﻤﻮدار BMI ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻓﺮد دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ ﺷﮑﻤﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺖ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺪازه دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﯿﺶ از 0/5 ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﺳﺖ.

معجون لاغری را با خواص لاغر کننده، چربی سوز، رفع اشتهای کاذب، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايي، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

معجون لاغری

 

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0