سبد خرید 0

آیا گوشت خواری یک عمل طبیعی است؟

538 بازدید
15 تیر 97
عطارک

آیا گوشت خواری یک عمل طبیعی است؟

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮانﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد، دﯾﮕﺮی ﺑﺮگ درﺧﺖ، ﺳﻮﻣﯽ داﻧﻪ، ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺧﺎر و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ. اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒﺧﻮار، ﺑﺮگﺧﻮار، داﻧﻪﺧﻮار، ﮔﻮشت خوار، ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﺧﻮار و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روی زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺎهﺧﻮار ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﻮرواﺟﻮر ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﺰد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺧﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﭘﺰد و درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی مرده، ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، دارو و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

از زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ، دﯾﮕﺮان ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻏﺬا ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﺑﺪن ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از آنﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رﺑﻮدﻧﺪ.

آیا گوشت خواری یک عمل طبیعی است؟

آیا گوشت خواری یک عمل طبیعی است؟

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت گوشت خوار ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺎر، ﻏﺬای ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻏﺬای دﺳﺖ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه ﻏﺬای ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﺷﺨﺎص ﺳﺎده ﻟﻮح آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭼﻪ زﻧﺪه و ﭼﻪ مرده ﻏﺬای ﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻏﺬا دﺳﺖ ﺳﻮم ﻣﯽﮔﺮدد دﯾﮕﺮ از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر گوشت خوار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮش ﻓﻮری ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ، ﮔﺮﺑﻪ، ﮔﺮگ، ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

همچنین بخوانید:  گروه خونی عاملی موثر در رژیم های غذایی

 

اﯾﻦ ﮐﻪ گوشت خواری ﺟﺎﻧﻮران ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد. مثلا دﺧﺘﺮم ﯾﮏ ﺳﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﻋﺎدﺗﺶ داده اﯾﻢ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮراك او را ﻋﺴﻞ، ﮔﻨﺪم، ﺧﺮﻣﺎ، ﮐﺸﻤﺶ، ﭘﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻻدﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه، ﭼﻮن در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮم ﻫﻢ ﻏﺬای ﻣﺮده ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﮓ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎز و ﺗﺮﺑﭽﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺧﻮرد. ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ در ﭼﻤﻦزارﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮه ﭼِﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎداب و ﺑﺎ ﺣﺮارت و اﻧﺮژی اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ، ﭘﻠﻨﮓ و ﮔﺮگ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ ﮔﯿﺎهﺧﻮاری ﻋﺎدت دﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ آنﻫﺎ ﺧﻮی درﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼ رام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاری ﻋﺎدت دﻫﯿﻢ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﯾﺎ ﮐﺎه ﯾﺎ ﺧﺎر ﺑﺨﻮرﻧﺪ. وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ. ﻣﺎ زور دارﯾﻢ، اﺳﻠﺤﻪ دارﯾﻢ، ﺣﻖ دارﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آنﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺒﺮﯾﻢ، روی آﺗﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﻨﻢ آن دﻧﯿﺎ را روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را در آن ﺑﺴﻮزاﻧﯿﻢ. ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزه ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻓﺴﺎد دﯾﮕﺮ ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﮔﺮ روزی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ باید بر تعداد زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎ (خام خوارها) افزوده شود تا کمتر به منابع زمین ظلم شود و کم کم ﻧﺎملایمتﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ شود.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

چلغوز را با خواص  تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان بی خوابی، تعادل فشار خون، دفع سنگ مثانه، تقویت قوای جنسی، تقویت حافظه، کاهش اشتها و در نتیجه کاهش وزن، درمان کم خونی، از فروشگاه اینترنتی عطارک تهیه کنید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0