سبد خرید 0

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

360 بازدید
16 تیر 97
عطارک
,

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟ بیشتر بدانید…

ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و هستی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ مرده خواری را روش ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ. ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان در زﯾﺮ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ اﯾﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد؟

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﻮه ﻓﮑﺮی ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ از مرده خواری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ مردهﺧﻮاری ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب آدﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت آدﻣﯿﺰاد از ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو دﺳﺖ و ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ را دور از ﻣﺮدم در ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ و در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ او را وارد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮانﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﯿﻮانﺗﺮ و اﺣﻤﻖﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، وﮔﺮﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎدان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.

ﻫﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺴﺎزد، ﺑﻠﮑﻪ او روی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﭘﯿﭻ ﻋﻮض ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای مرده ﺧﻮردن، ﺷﺮاب، ﻫﺮوﺋﯿﻦ، ﺳﯿﮕﺎر و ﻏﯿﺮه ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن و ﺳﺮﻃﺎن، ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﻞ، دﯾﻔﺘﺮی، ﺟﺬام و ﻏﯿﺮه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدن، اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﯿﻮان و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﺬای مرده و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ، اﮐﻨﻮن ﻗﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ زراﻓﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻮراک ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدن او ﺑﻪ اﯾﻦ درازی در آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﺧﻮک ﭼﻮن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎک ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮدن او ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﭘﺎ ﮐﻮﺗﺎه، دﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه، ﺑﯽدﻧﺪان، ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪه، ﮔﺮدن ﺑﺎ ﻏﺒﻐﺐ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺑﯿﻢ و ﺑﺎک ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﯾﮏ راه ﭼﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد مرده، ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ وارد بدن خود نکنید

آﻗﺎﯾﺎن زﯾﺴﺖشناس ﯾﮏ راه ﻏﻠﻂ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده وﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ، ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﯾﺪ و اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد مرده، ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺳﻤﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ. آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺳﺎده ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﺟﻬﺎن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪه و ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای، ﻓﺮﺿﯽ، ﻣﻀﺮ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. ﺧﻼﺻﻪ، ﺷﻬﺮت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﺎده آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا و ﻃﺒﯿﻌﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. آنﻫﺎ ﮔﻨﺪم ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺪم ﻣﺤﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﻬﺎرده ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ آن را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ آن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد وﺣﺸﺘﻨﺎک را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺸﻌﺸﻊ، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎز را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از آﺷﻐﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ آرد ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ آن را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮارت زﯾﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ از ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﺧﯿﻠﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻣﺮض روﺣﯽ و دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻗﻄﻮر اﻧﺘﺸﺎر داد. ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان جاهل ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﻣﺮاض ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، آنﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد دﮐﺘﺮﻫﺎ، داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

 

ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت اﻧﺤﺼﺎری وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ در آﻣﺪه اﺳﺖ!

وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﮐﺘﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺘﺮ ﺧﻮراکﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﻣﻘﻮی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت اﻧﺤﺼﺎری وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰی در آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻇﻠﻢ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻃﺒﯽ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه (ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه) را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻣﻀﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ، روی ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪای ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎدران ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺟﻠﻮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻢ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻗﺮصِ آن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ و ﺑﺎک ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮردﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻓﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻋﻠﻒ ﺳﺎده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺰیﺟﺎت و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ارزﻧﺪه اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان دروﻏﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮ دﻧﺪانﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ؟

ﺑﯿﺮﺧﺮ ﺑِﻨﺮ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ؟ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺒﺎرا از ﻣﺮدم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﺳﻤﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ. دهﻫﺎ ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان، ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﯾﮏ اﻧﺴﺎن عاقل ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺪاری ﺳﺒﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺎ از ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و رﺣﻢ دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﺳﺎدهﻟﻮح در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺳﻢ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻗﻠﺐ، ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.

بد نیست بدانید:

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دوازده ﻫﺰار ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان دوازده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺎره ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻗﺪر از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺮﺿﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﻫﻮای ﮐﺜﯿﻒ و ﺑﺎ ﻏﺬای ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻠﻂ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دﭼﺎر اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ زﺑﺎنﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ واﮐﺴﻦ و آﻣﭙﻮل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻠﻢ، داﻧﺶ و ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن

 

 از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

روغن دارچین را با خواص  آرام بخش اعصاب، تسکین درد دندان ها، تقویت کننده قوای جنسی، دور کننده حشرات، موثر برای مشکلات معده، تسریع رشد مو، درمان گلودرد، تنظیم قند خون، خوشبو کننده دهان، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0