سبد خرید 0

از انگل ژﯾﺎردﯾﺎ چه می دانید ؟

983 بازدید
19 خرداد 97
عطارک

از انگل ژﯾﺎردﯾﺎ چه می دانید ؟

ژﯾﺎردﯾﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻔﻮنت روده ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﮐﻪ در آب آﻟﻮده وﺟﻮد دارد اﯾﺠﺎد می شود. اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ : ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﺳﻬﺎل و دل ﭘﯿﭽﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻬﺎل و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ، اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺷﻞ، ﺣﺠﯿﻢ و ﺑﺪﺑﻮ، ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ، ﮐﺎﻫﺶ وزن. ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ماه ها ﻋﻼﺋﻢ اداﻣﻪ دارﻧﺪ.

ﻋﻠﻞ، راه اﻧﺘﻘﺎل و دوره ﮐﻤﻮن : آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ژﯾﺎردﯾﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿﺎ ﺑﻮﺟﻮد می آید. اﻧﮕﻞ ژﯾﺎردﯾﺎ از راه آب و ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺬا ﺑﻪ روده ﮐﻮﭼﮏ وارد می شود و در آﻧﺠﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، اﻟﺘﻬﺎب در روده ﮐﻮﭼﮏ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل می شود.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ :

  • ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻠﻮغ و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.
  • آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ.
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درمانی.
  • ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ.
  • ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺪه، اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﺠﺎد می کند و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺪه اﯾﻦ ﺳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ می شود.
از انگل ژﯾﺎردﯾﺎ چه می دانید ؟

از انگل ژﯾﺎردﯾﺎ چه می دانید ؟

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ژﯾﺎردﯾﺎ :

  • آﺑﯽ را ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
  • از ﺧﻮردن ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آب آﻟﻮده ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
  • دﺳﺘﺎن ﺧﻮدرا ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺧﻮردن، ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
  • ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر : ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی در ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه، ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدی می شود.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ : ﺳﻮء ﺟﺬب و ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن.

 

همچنین بخوانید: درمان و پیشگیری شپش (ﭘﺪﯾﮑﻠﻮز)

 

از انگل ژﯾﺎردﯾﺎ چه می دانید ؟

آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن انگل ها، اﮔﺮ آزﻣﺎیش های اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ژﯾﺎردﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دارو درﻣﺎن می شود و درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﺿﺮورت ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﯿﺪن آب اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

داروﻫﺎ : ﺳﺮ ﺧﻮد دارو ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮏ را دﺷﻮار ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺄ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داروی دﯾﮕﺮی در زﻣﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎذب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ، اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﻀﺎوت ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ: ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت (روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 8 ﻟﯿﻮان آب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد مشورت ﮐﻨﯿﺪ.)

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻋﻼﯾﻢ ژﯾﺎردﯾﺎ را دارﯾﺪ، اﮔﺮ دﭼﺎر ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ، لازم است هر چه سریعتر به پزشک مراجعه و درمان را تا برطرف شدن کامل انگل زیر نظر پزشک جدی بگیرید.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون ضد انگل را با خواص درمان هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0