سبد خرید 0

اهمیت اضافه وزن و چاقی در خانواده

483 بازدید
26 خرداد 97
عطارک
,,

با اهمیت اضافه وزن و چاقی در خانواده آشنا شوید

از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از اوان زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ، ﮐﻤﺒﻮد وزن و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻮد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ای ﮐﺮده و ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای، ﯾﻌﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ، ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﺎﻟﺮی و دارای ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺤﺮك ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎری آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺰم ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

اﻫﻤﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت در ﺑﺮدارد. ﮐﻮدك ﭼﺎق، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ کشور ﻣﺎ، ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺎﻟﻢ، دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و زﯾﺒﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻢ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﺴﺮت ﭼﺎق ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮدﺷﺎن «ﺗﭙﻞ ﺷﺪن» ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ! اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

اهمیت اضافه وزن و چاقی در خانواده

اهمیت اضافه وزن و چاقی در خانواده

اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ، ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺣﺎلیکه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای، ﯾﻌﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ، در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در آﻣﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺒﻮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب وﻟﯽ ﺑﺎ ارزش ﮐﻢ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﻓﯿﺒﺮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ روزاﻧﻪ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ زای ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮده و در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ (ﻣﺮض ﻗﻨﺪ)، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮ ﻓﺸﺎری ﺧﻮن، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ، ﮐﺒﺪ ﭼﺮب، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ، ﺑﻠﻮغ زودرس، اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺣﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻒ ﭘﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮان ران، ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻨﻔﺴﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ دارد.

 

همچنین بخوانید:  عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

 

ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎن آن در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ، ارزان ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از درﻣﺎن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ 40 -90 درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﭼﺎﻗﯽ رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

ﺑﯿﺶ از 22 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدك زﯾﺮ 5 ﺳﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ 3 ﺗﺎ 4 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و اروﭘﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ده ﮐﻮدك، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﮐﻮدك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮاواﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺸﻮری ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود 14 درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮری ﻧﺸﺎن داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 42/8 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺷﺎﻣﻞ 28/6 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ وزن، 10/8 درﺻﺪ ﭼﺎﻗﯽ و 3/4 درﺻﺪ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط)، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن از اوان ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

زرشک سیاه را با خواص درمان قطعی جوش صورت، برطرف کننده ناراحتی های دهان مانند آفت ، برفک ، مقوی کبد ، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0