سبد خرید 0

ﺗﺪاوم اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ

0 بار
15 ژوئن 18
عطارک

روند و ﺗﺪاوم اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ چگونه است ؟؟

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ اﻣﺎ ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺧﻄﺮات ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ در آﯾﻨﺪه راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ جا ﻫﺪف اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺪاوم اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ

ﺗﺪاوم اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 25 (BMI) ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺮاد دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ 30 ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪودی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎرﺑﺮدی آﺳﺎن از وزن ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺎﻗﯽ راﺑﻄﻪ دارد. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﻫﺮ دوی ﺗﻮدهﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد داده ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ از 2 ﺗﺎ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪودی 30 و 25 ﺑﺮای ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

 


همچنین بخوانید : ﻧﮑﺎتی در مورد ورزش یا نرمش در زمستان

 

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﺪک ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ 85 ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ارزش اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺎﻗﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از 85 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺪودی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ 2 ﺗﺎ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺳﻦ (ﺳﺎل)

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ۲۵kg/m2ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ۳۰kg/m2
ﭘﺴﺮاندﺧﺘﺮانﭘﺴﺮان

دﺧﺘﺮان

2

18/4118/0220/0919/81
2/518/1317/7619/80

19/55

3

17/8917/5619/5719/36
3/517/6917/4019/39

19/23

4

17/5517/2819/2919/15
4/517/4717/1919/26

19/12

5

17/4217/1519/3019/17
5/517/4517/2019/47

19/34

6

17/5517/3419/7819/65

6/5

17/7117/5320/23

20/08

717/9217/7520/63

20/51

7/5

18/1618/0321/0921/01

8

18/4418/3521/60

21/57

8/518/7618/6922/17

22/18

9

19/1019/0722/7722/81
9/519/4619/4523/39

23/46

10

19/8419/8624/0024/11
10/520/2020/2924/27

24/77

11

20/5520/7425/1025/42

11/5

20/8921/2025/58

26/05

12

21/2221/6826/02

26/67

12/521/5622/1426/43

27/24

13

21/9122/5826/8427/76
13/522/2722/9827/25

28/20

14

22/6223/3427/6328/57

14/5

22/9623/6628/9828/87
1523/2923/9428/30

29/11

15/523/6024/1728/60

29/29

16

23/9024/3728/8829/43
16/524/1924/5429/14

29/56

17

24/4624/7029/4129/69
17/524/7324/8529/70

29/84

18252530

30

 

عرق کرفس را با خواص درمان روماتیسم، لاغر کننده، مدر، بازکننده عروق، مسکن اعصاب، آرامبخش، کمک در رفع سنگ های ادراری، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

خرید عرق کرفس

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0