سبد خرید 0

دلایل و راه های درمان اضافه وزن کودکان و نوجوانان

1054 بازدید
22 خرداد 97
عطارک
,

دلایل و راه های درمان اضافه وزن کودکان و نوجوانان

در اینجا با ۴۲ پرسش و پاسخی آشنا می شوید که خانواده ها در رابطه با اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن خود داشته اند و در مورد راه های پیشگیری از اضافه وزن یا موثرترین راه های کنترل یا جلوگیری از چاقی مطرح کرده اند، پیشنهاد می شود تا انتها پرسش و پاسخ ها را با دقت مطالعه نمایید، احتمال قوی بسیاری از پرسش های شما نیز در این بین پاسخ داده شده است.

1- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺪ و وزن ﮐﻮدك ﺷﻤﺎ، ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺳﻮاﻻت تان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪ و وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

2- آﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

در واﻗﻊ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار، ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ و …. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰی، ﻣﯿﻮه، ﺣﺒﻮﺑﺎت و … اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﻋﺎدات “ﺑﺪ ﺧﻮردن ” ﻓﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻼح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

3- اﮔﺮ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد وزن ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﭼﺮﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮی رﯾﺰه ﺧﻮاری و ﺑﺪﺧﻮری ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4- آﯾﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺧﺘﻼل وزن و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.

5- ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1- ﻧﺎن و ﻏﻼت 2- ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی 3- ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت 4- اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و… در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن دﻟﺨﻮاه ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎی ﺳﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻼت ﺑﺪون ﺳﺒﻮس ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

6- آﯾﺎ ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﻓﮑﺮی و ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮد در ﻃﻮل روز ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی رو ﻧﯿﺎورد.

7- آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎم را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد؟

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻫﯿﭻ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎم ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮد ﺣﺬف ﮔﺮدد.

8- ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﻏﺬای ﮐﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺎق اﺳﺖ؟

ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد: 1- ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ اﻣﺎ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﯾﺎ زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، ﻧﺎن، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ. 2- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار و آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 3- ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮك ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻏﺬای ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ. 4- ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

9- آﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؟

اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﺮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻓﺮد ﻫﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ او ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺎدت ﻫﺎی “ﺑﺪﺧﻮری” ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮد از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺼﺮف ﭼﯿﭙﺲ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻣﺜﻼً ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

10- اﻧﻮاع ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻧﻮاع ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل، ﻣﯿﻮه، ﺧﺸﮑﺒﺎر، آﺟﯿﻞ و داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﻮﯾﺞ، ﮐﺎﻫﻮ و …. .

11- ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ (دﯾﺎﺑﺖ) ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﺟﺬب رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻠﺴﯿﻢ راﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت، اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﯾﺎﺑﺖ (ﻧﻮع دوم) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید: اصولی که باید در یک برنامه ورزشی رعایت کرد

 

12- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻد ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ وزن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺲ ﻫﺎی ﭼﺮب از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ روی ﺳﺎﻻد از ﭼﻪ ﻣﻮادی ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﻻد ﻣﯽ ﺗﻮان از آﺑﻠﯿﻤﻮ، آﺑﻐﻮره، ﺳﺮﮐﻪ، ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ و … اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ، از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

13- ﻣﺼﺮف آب ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ وزن دارد؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﭼﻮن ﻫﻢ در دﻓﻊ ﺳﻤﻮم از ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻏﺬا روی ﻣﯽ آورﻧﺪ و واﻗﻌﺎً ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از روی ﻋﺎدت و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ (اﺳﺘﺮس) ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ، ﻣﺼﺮف آب در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺟﻠﻮی ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺑﺠﺎی ﻏﺬا را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

14- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت، آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد اﯾﺮادی ﻧﺪارد؟

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪود 200 ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ و آﺟﯿﻞ، ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﺸﮑﺒﺎر (ﻣﺜﻼً ﻣﺎﺳﺖ و قیصی) ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً در ﯾﺨﭽﺎل ﺳﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

15- ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬای ﺧﺎﻧﻮاده از ﭼﻪ روﻏﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ از روﻏﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﻏﻦ ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻧﻮاع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ، ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ، روﻏﻦ زﯾﺘﻮن، ﮐﺎﻧﻮﻻ، ﺳﻮﯾﺎ، روغن ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ذرت ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روش ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎده روی ﮐﺮد.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

16- آﯾﺎ ﻓﻮاﯾﺪ آب ﻣﯿﻮه ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ؟

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آب ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﻣﯿﻮه ﺟﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم، ﻓﻮاﯾﺪ آﻧﻬﺎ، ﺣﺘﯽ آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ اﺳﺖ، زﯾﺮا آب ﻣﯿﻮه ﻓﺎﻗﺪ ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در زﻣﺎن آب ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﺑﻪ وﯾﮋه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺑﻤﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﻓﺰودﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

17- آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﯿﭙﺲ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻞ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻗﻨﺪی (Glycemic index) آن ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﺰی ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺷﻮد، ﺳﺮخ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺎﻫﯽ از ﭼﯿﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﻮاع ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮ (و ﻧﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮخ ﺷﺪه در روﻏﻦ) ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﺳﺮخ ﺷﺪه در روﻏﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﻮاع ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﻮاع آﻣﺎده اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺮم ﻧﺸﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

18- آﯾﺎ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎی دارای ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد؟

ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ روزاﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 2 ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از اﻧﻮاع ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﻓﺰودﻧﯽ را در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .

19- آﯾﺎ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯿﻞ دارد از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮ، ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ورود ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺪن و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی (ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ) ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

20- آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺗﻨﻈﯿﻢ وزن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﻨﺘﺮل وزن ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

21- آﯾﺎ دادن داروﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وزن ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ دادن داروی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ. در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻮض ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از راه ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

22- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرد و ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺧﻮب ﺧﻮردن ﻋﺎدت دﻫﯿﻢ؟

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای وی ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﭼﺮب، ﮐﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﭘﺮ از ﻓﯿﺒﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ و ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار)ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺜﻼً آب را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار و آب ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﭘﺮ از ﺷﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وزن، اﺛﺮ دﯾﮕﺮی در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدك ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در اوﯾﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﺳﻦ 3 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدك را ﺑﻪ ﻣﺰه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭼﺮب ﻋﺎدت ﻧﺪاد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید: رژیم سبزیجات برای لاغری سریع

 

23- اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺧﻮردن او ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎزش ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن، ﻓﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻏﺬا ﺧﻮردن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻏﺬای ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻزم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗﻨﺶ و در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن .

24- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎدات ﺑﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﺧﻮری ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؟

یکی از راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺑﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﺧﻮری، آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺮاﻧﻪ ﮐﻮدك و ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان را از ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﭼﺮا اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ روش در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺛﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً در دراز ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ و ﻟﺠﺒﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد ﻣﺜﻼً ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﯾﺎ آﺑﻤﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺎده و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺘﻮران و ….

25- ﮐﺪام ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؟

در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻋﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن “ﺑﺪﺧﻮری” اﺳﺖ ﻧﻪ “ﭘﺮﺧﻮری“. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﭼﺮب، ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار، ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ، ﭘﯿﺘﺰا، اﺳﻨﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

26- اﮔﺮ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دارای ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺣﺘﯽ از دوران کودکی و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ورزش ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ وزن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را درﻣﺎن ﮐﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دارای ﮐﻤﺒﻮد وزن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺤﺮك ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از 10 ﺳﺎل و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

27- ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﻣﮕﺎ 3 و اﻣﮕﺎ 6 ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

ﺟﺰء اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدد.

28- ﭼﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﻣﮕﺎ 3 و اﻣﮕﺎ 6 ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻣﮕﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ، روﻏﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ، روﻏﻦ ﮐﺘﺎن، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ.

29- ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آن چه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺲ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ در آﻣﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻋﻮارض زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻏﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

30- آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎل، اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﺑﺪاﻧﺪ، آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

31- آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از داروﻫﺎی ﺿﺪ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وزن  و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از داروﻫﺎی ﺿﺪ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داروﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

32- آﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻃﯽ روز ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ وزن دارد؟

اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻋﺎدت ﺧﻮاب ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دارد، ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎر وی ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

33- آﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺟﺎﻗﯽ وی ارﺗﺒﺎط دارد ؟

ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ وزن ﺑﺪن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﭙﺘﯿﻦ و ﮔﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﭙﺘﯿﻦ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ اﺳﺖ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﺮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ می خوااﺑﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب، ﻣﯿﺰان ﻟﭙﺘﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ و ﮔﺮﻟﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

34- آﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ در رژﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید

35- آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ؟

ﺧﯿﺮ، در ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد، ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎداب ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻞ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت در اﺛﺮ ﭘﯿﺮوی از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ، آب ﺑﺪن و ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

36- آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار رژﯾﻤﯽ (ﺑﺪون ﻗﻨﺪ) ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻗﻨﺪ، ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ﺑﺎ ﻫﺮ رﻧﮓ و ﻫﺮ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻗﻨﺪ و ﺑﺪون ﻗﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻻی ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﯿﺪی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب آﻫﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

37- اﮔﺮ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دﭼﺎر ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز، ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ در آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ارﺛﯽ ﭼﺎﻗﯽ، در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ می توان از ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﯾﺎ آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

38- اﮔﺮ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺪارد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺪت و ﻣﺪت آن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.

 

همچنین بخوانید: ۴ فایده‌ی رژیم گیاه‌خواری

 

39- ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻪ ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ (از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، وﯾﺪﺋﻮ وﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای) و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﺤﺮك ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮك در ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده روی، ﺷﻨﺎ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، واﻟﯿﺒﺎل و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﮑﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺮﻣﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دراز و ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت و ﺷﺪت آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ وی ورزش ﻫﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ، آﺳﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ورزش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، والدین باید با ترفند و زیرکی ورزش مورد علاقه کودک یا نوجوان را تشخیص داده و در این راه او را یاری نمایند.

40- اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس، ﻣﮑﺎن و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ورزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﯾﺮادی ﻧﺪارد، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ورزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ. فراموش نکنید تحرک کودک یا نوجوان مهم می باشد.

41- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ درﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪارﻧﺪ 30 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ در روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ 30 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﺜﻼً ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ 10 – 20 دﻗﯿﻘﻪ ای در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺤﺮك ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺜﻼً اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری. ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ده ها ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

42- اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ، ﺳﺮدی ﻫﻮا، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﯾﺎ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده روی در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺎده روی ﮐﺮد. اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد، ﯾﺎ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن هیچ یک از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﺪودﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺸﯽ اﻧﺠﺎم داد.

 

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون چاقی را با خواص چاق کننده، افزایش اشتها، تقویت معده، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0