سبد خرید 0

با رژیم خام خواری الگوی همگان شویم

368 بازدید
21 تیر 97
عطارک

با رژیم خام خواری الگوی همگان شویم ، حتی دیگر کشورهای جهان

آری، اﮔﺮ همه هموطنان اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻓﮑﺮ کنند و ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﺮض ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﯽآورﯾﻢ. واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﮋده ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ، آن ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﻄﺐﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده اﻧﺪ در ﻋﺮض ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ خام خواری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روی ﺧﻨﺪان دﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﻣﻔﺘﺨﺮ را ﻓﺸﺮده، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ مرده خوارها اﻧﻘﻼب زنده خواری ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ وزارتخانه های مربوطه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ رﺳﻤﯽ، ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﯾﺮان را از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﻣﻮاد زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺧﻮراكﻫﺎی مرده (پختنی ها، گوشت و…) اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن و ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

واﻗﻌﺎ آدم دﻟﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزد وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﭼﻪ جهل وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻫﻤﻪ روزه ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آﺳﻤﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻤﯽ از ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮم وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ. وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺑﺪا ارزش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺳﺎده ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﻔﺘﯽ ﻣﯽزﻧﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟

با رژیم خام خواری الگوی همگان شویم

با رژیم خام خواری الگوی همگان شویم

ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟

ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ آرد را ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ. ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﻏﺬای زﻧﺪه در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻏﺬا ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺮدم آرد را ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روی ﺳﻨﮓﻫﺎی داغ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ. آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮓ و ﺑﺮﺑﺮی ﺳﺒﻮس دار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﻣﺮدم را ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

مضرات نان سفید

وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آرد را از ﺳﺒﻮس ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا ﺳﺒﻮس ﺳﻠﻮﻟﺰ دارد و ﻫﻀﻤﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ را ﻫﻢ دوآﺗﺸﻪ و ﺳﻪآﺗﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی از ﻏﺬا ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ (ﮐﺎﻟﺮی) را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ، ﺷﮑﻤﺘﺎن را ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ، در آﻧﺠﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، اﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ آدم ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﮔﺮم، اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ و ﭘﭙﺴﯽﮐﻮﻻ اﯾﻦ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، آﺧﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻮﻻﻫﺎ ﻫﻢ از ﻟﺬتﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ، ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده، ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ پول ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ داروﻓﺮوش و دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮش را ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻓﻮرا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ دوآﺗﺸﻪ ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻢ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎن از ﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ، اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﯽارزش ﮔﻨﺪم را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﺮای زن و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﯾﺎ دل ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺳﻮزد؟ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻣﺶ ﻫﻢ ﺑﯽارزش اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺳﺒﻮس ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮاﻧﻪزده ﯾﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس دار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید:   آیا زنده خواری همان گیاه خواریست ؟

 

خام خواری و سلامت بدن

ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد، ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ همه ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﻧﺼﺎف ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ، ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ همدیگر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم، ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﻮﺷﺖ، ﻗﻨﺪ، ﭼﺎی، روﻏﻦﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺟﺎت و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و در ﻋﻮض ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.

آن دورﻧﻤﺎی ﻋﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺰبﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ و از راه مرده ﺧﻮاری ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎﯾﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ، از راه زنده خواری در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰاران زﺣﻤﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ، وﻟﯽ زنده خواری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻋﻮض پول ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان چند ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮراك ﭘﻨﺞ ﺑﻠﮑﻪ ده روز اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﯾﺎ در ﻋﻮض ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺸﻤﺶ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻤﺶ و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود وﻟﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺧﺮج روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ای در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ، ﯾﺨﭽﺎل و ﻟﻮازم ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﺮدد.

  بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د

 

.آواﻧﺴﯿﺎن   از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.  

انجیر خشک را با خواص کمک به کاهش وزن، درمان یبوست، جلوگیری از پوکی استخوان، کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و انواع مختلف سرطان، تنظیم کننده فشار خون، درمان اختلالات پوستی، پیشگیری از زایمان زودرس، تقویت حافظه، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0