سبد خرید 0

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

459 بازدید
23 تیر 97
عطارک

درباره ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ بیشتر بدانید

بدن ﯾﮏ مرده ﺧﻮار از دو ﻧﻮع ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﯾﺎﺧﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎﺧﺘﻪ زاﺋﺪ. ﯾﺎﺧﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺒﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، از هیچگوﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﻣﻀﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﮐُﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

وﻟﯽ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮﯾﺾ اﻧﺪ و ﻧﺎﺗﻮان و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن ﺑﻼ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻦ جا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ را ﺑﺪن دروﻏﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع بدن ها ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد. ﺑﺪن اﺻﻠﯽ از ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻟﯽ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎی ﻃﺒﺦ ﺷﺪه و مرده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد مرده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ از ﺧﻮراكﻫﺎی ﻣﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﺬای زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ دو ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت در وﺟﻮد ﻣﺮدهﺧﻮارﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد. اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای زﻧﺪه را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺑﺪون ﻏﺬا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ، ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﻣﯽﺷﻮد، ﻟﺜﻪﻫﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، دﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ، از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮیﺑﺮی، اﺳﮑﻮرﺑﻮت، ﺑﻼﮔﺮا و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻏﺬای مرده را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪن دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ از راهﻫﺎی ادرار، ﻣﺪﻓﻮع و ﻋﺮق از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن، از ﺳﻤﻮم ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺟﺴﺪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪه ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ، ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. آن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن وزن ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ مردهﺧﻮاری ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﻧﺪ، میلیون ها ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ، ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻦ در ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻪﺑﺎزیﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮ از ﺑﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯽ ارزش ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

زﻧﺪه ﺧﻮاری (خام خواری) در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی لعنتی را ﭼﻨﺎن ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دارد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای او دﻟﺴﻮزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف اﺻﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ او دوﺑﺎره ﺑﻪ مردهﺧﻮاری ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد. وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاری ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ از وزن ﺧﻮد ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺑﯽارزش ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﭼﻮن در ﻋﻮض، ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻﻏﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻫﻢ ﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎ از بارکشی ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺧﻼص ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید:  ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

 

ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﯽﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺮاح ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ده ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮ از اﯾﻦ ﭘﯿﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺑﯽﮐﺎره را از ﺑﺪن آنﻫﺎ ﺑِﺒﺮد و ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ دور ﺑﯿﻨﺪازد و ﺟﺎی آن را ﺑﺪوزد ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮا آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺪام ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزد. آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻨﺪه آوری ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﺮﺧﻮری اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﻫﺮ زﻧﺪه ﺧﻮاری در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮ از وزن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و اﻣﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪهﺧﻮاری 130 ﺗﺎ 140 ﮐﯿﻠﻮ وزن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاری 50 ﺗﺎ 60 ﮐﯿﻠﻮ ﺧﻮد را ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ 70 – 60 ﮐﯿﻠﻮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮﯾﺾ را از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون راﻧﺪه اﻧﺪ و در ﻋﻮض 15 – 10 ﮐﯿﻠﻮ ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻓﺰوده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻗﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ مرده ﺧﻮارﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯽ ارزش در ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﻧﺼﻒ و ﺣﺘﯽ دو ﺳﻮم ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮده آﻣﺪه اﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﺾ و ﺑﯽ ارزﺷﻨﺪ. از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻫﻤﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮏ مرده ﺧﻮار ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎق در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زﻧﺪه ﺧﻮاری ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﺎن ﻻﻏﺮ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮﺣﻢ و دﻟﺴﻮزی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ زﻧﺪهﺧﻮار ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻏﺬاﻫﺎی مرده ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪ درﺻﺪ زﻧﺪهﺧﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ و ﻣﺮﯾﺾ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت و ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻏﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل آنقدر اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻗﯽ واﻗﻌﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺎﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺮض ﺑﮕﺮدد. ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽدﯾﮕﺮ ﻻﻏﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

اﺷﺨﺎص ﭼﺎق ﮐﻪ 100 ﺗﺎ 150 ﮐﯿﻠﻮ وزن دارﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در واﻗﻊ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻻﻏﺮﻧﺪ. آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪهﺧﻮار ﺷﺪن 130 ﮐﯿﻠﻮ وزن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاری ﺧﻮد را ﺑﻪ 70 ﮐﯿﻠﻮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ 60 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻠﮑﻪ 80 ﮐﯿﻠﻮ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، زﯾﺮا در ﻣﺪت زﻧﺪهﺧﻮاری ﺑﺪن اﺻﻠﯽ او اﻗﻼ 20 ﮐﯿﻠﻮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎز ﻫﻢ ده ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎی 130 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺖ 40 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه، ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮده و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر 90 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﭘﺮورش ﻣﯽداده ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮑﺸﺪ.

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ 50 ﺗﺎ 60 ﮐﯿﻠﻮ وزن دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﮑﻠﺖﻫﺎی 25 ﺗﺎ 30 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻏﺼﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺻﺪد زﻧﺪهﺧﻮاری ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻻﻏﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧﻮاری ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﺷﺪن ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ، ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﺎی آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﭼﺎق ﮐﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو، ﺳﻪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ زاﺋﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﯾﻌﻨﯽ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ. ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن از ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی دروﻏﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺴﺎوی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ وزن ﺑﺪن آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺧﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮ ﮐﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی زاﺋﺪ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ زاﺋﺪ دو ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ وزن ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ آنهاﯾﯽ ﮐﻪ وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ دارﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وزن ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ، اﻓﺮادی ﮐﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ در وزﻧﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮﻧﺪ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪن دروﻏﯽ در آنﻫﺎ ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

12 attarak photo

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ مقاله ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﺣﻤﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود ﻧﻪ اﻏﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻧﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻢ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮلﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮض ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮص و آز مردهﺧﻮارﻫﺎی ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﻢ از ﻏﺬاﻫﺎی مرده در ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﺳﻮزد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﺳﺮد ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮق از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺧﻮد ﻣﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دزدی، دروﻏﮕﻮﯾﯽ، آدم ﮐﺸﯽ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ. او ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻧﺴﺎن را آﻟﺖ دﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺟﻬﺎنمان را از ﻇﻠﻢ او ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ.

 

همچنین بخوانید:  منظور از خوردن غذای زنده یا غذای مرده چیست؟

 

ﻫﻤﻪ مرده ﺧﻮارﻫﺎ دارای ﺑﺪنﻫﺎی دروﻏﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ده ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮد ﮐﯿﻠﻮ. ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺪنﻫﺎی دروﻏﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﮐﻨﻮن وﺿﻊ ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی دروﻏﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در وﺿﻊ ﭘﯿﺮی ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زور ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺎی آﻣﺎﺳﯿﺪه و ﭘﻒ ﮐﺮده ﻧﻮزادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺮض اﺳﺖ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ از ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﺎق ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ. ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. از اینگونه اﺷﺨﺎص در 100 ﯾﺎ 150 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻨﻮز ﺑﺪن دروﻏﯽ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد مرده و ﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ، ﺑﺪن دروﻏﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮآﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮرد و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪن اﺻﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ، دل درد و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮته ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎی مرده را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ او را ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺷﺨﺺ در ﻣﺒﺎرزه  ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ از دو راه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد :

ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺳﻮء ﻧﺘﯿﺠﻪ داروﻫﺎی ﺳﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺪن دروﻏﯽ، ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر، ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻣﺮده را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﭘﺨﺘﻨﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮورش ﺑﺪن دروﻏﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد، وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ ﭼﺎق ﮔﺮدﯾﺪه، اﺷﺘﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﻀﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺪن اﺻﻠﯽ، اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭼﻪ ﻏﺬای ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ، در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

13 attarak photo

با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

ﻣﺜﻼً ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ وارد ﭼﻠﻮﮐﺒﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺞ، ﮔﻮﺷﺖ و ﮐﺮه را ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﺎی دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻی ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎز و ﺳﺒﺰی و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺒﺎب ﺷﺪن از اﺛﺮات آﺗﺶ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ آدم ﻓﻬﻤﯿﺪه دﯾﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮ، از اﯾﻦ در ﺑﻪ آن در ﺑﺒﺮد و در ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎن، ﮐﺮه، ﭘﻠﻮ و ﭼﻠﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ، ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯽارادﮔﯽ، جهل، ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺳﻔﺎﻫﺖ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : زﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد، ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﻮرم و ﺑﻤﯿﺮم. اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﯿﻬﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. اینگونه اﺷﺨﺎص از ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه، ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

از اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯽﻋﻘﻞ و ﺑﯽاراده ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻟﺬت ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮراك مرده، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﻧﻮزادان زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﺧﻮراكﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮ، آنﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮراكﻫﺎی ﮐُﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از آنﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ. آنﻫﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺣﻖ دارﯾﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی ﻋﺎﺟﺰ، ذﻟﯿﻞ، ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و روح ﻇﺎﻟﻢ و درﻧﺪه و ﮔﺮگﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

نمک هندی را با خواص درمان یبوست و نفخ، درمان اختلالات مفصلی، کمک به کاهش وزن، کمک به درمان مشکلات تنفسی، درمان مشکلات باد روده، درمان سوزش معده، کنترل کلسترول، پیشگیری از پوکی استخوان، درمان اسپاسم های عضلانی و گرفتگی ها، پیشگیری از افسردگی، کنترل دیابت، جلوگیری از ریزش مو، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

               
توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
1 نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

  1. نوشین فخار
    24 تیر 1397

    خیلی ممنون
    مطلب جالبی بود

0