سبد خرید 0

برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

367 بازدید
13 تیر 97
عطارک

برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

آن ﺧﺸﮑﺒﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﯾﺎ ﺗﯿﺰ آب و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد، ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﺎده ای اﺳﺖ زﻫﺮآﻟﻮد، بطوریکه ﮐﺮم ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد. آن روﻏﻦ زﯾﺘﻮﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و رﻧﮓ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را دارا ﺑﻮده و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.

از اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﺮم، ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺮم و از ﻫﻮای ﮐﺜﯿﻒ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. آب ﮔﺮم ﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺿﺮری ﻧﺪارد. زﯾﺘﻮنﺷﻮر، ﺧﯿﺎرﺷﻮر و ﺗﺮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻏﺬاﻫﺎی زﻧﺪه و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻪ، ﺷﺮاب و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧﻤﮏ و ادوﯾﻪﺟﺎت دﯾﮕﺮ را در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻻدﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮد.

ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺻﺎﺑﻮن ﻧﺰﻧﯿﺪ، ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن زود ﺑﻪ زود و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ روز اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﺎ زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﺪر ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. در اروﭘﺎ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ داﻧﻢ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ و ﻟﻮازم آراﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰیﺟﺎت ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰیﺟﺎت را در آب ﻓﺮاوان ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﺧﺸﮑﺒﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ، آﻟﻮ، ﺧﺮﻣﺎ، ﺗﻮت و اﻧﺠﯿﺮ را ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ از ﺧﺎك ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎك ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﯾﮑﯽ دو روز ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪ را ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮت، ﺳﻪ ﻇﺮف ﺑﺰرگ را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻮت را در ﻇﺮف اول ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻇﺮف دوم و ﺑﻪ ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ آﺑﮑﺶ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

ﻋﺴﻞِ ﺑﺪون ﻣﻮم ﻧﺨﺮﯾﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺴﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮم و ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮه ﻋﺴﻞ ﻣﻘﺪاری از ﻋﺴﻞ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ آب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ آﺑﮑﺶ ﺻﺎف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮم اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮم اﺛﺮی از ﺷﯿﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮهای ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد.

اﻧﺴﺎن زنده خوار ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭘﺨﺘﻪ، ﮔﻮﺷﺖدار و ﭼﺮﺑﯽدار ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﮐﻪ زﯾﺎد ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮد؛ ﮐﺎﻟﺮی بی ارزش ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻋﺮق ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی آن را ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻃﻮری ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮ آب و در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻢ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زنده خوار ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آبﻣﯿﻮه و ﯾﺎ آب ﺧﺎﻟﺺ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آب ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮت ﯾﺎ ﻋﺴﻞ و ﻏﯿﺮه ﻫﺮ زنده خواری ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺷﯿﺸﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺻﻮﻻ ﯾﮏ زنده خوار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد راه ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺪارش ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ آب ﮐﻠﺮ دارد و اﯾﻦ ﮐﻠﺮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ را دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت آن را ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، آنﻫﺎ ﻫﻢ زود ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه و از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﯿﺘﯽ روی ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﯾﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭼﻨﺪان اﯾﺮادی ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺮای آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید:  چرا در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ؟!

 

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﮐﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، آنﻫﺎ اﯾﻦ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ، ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ، ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ (ﮐﻮﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ. اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ، ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﺺ، ﺗﻤﯿﺰ و ﮔﻮارا ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﻋﻮض ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰی ﺟﺎت را در ﺣﺎل رﺳﯿﺪه ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﺑﻌﺪا ﺧﻮد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﻮء ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺧﻮردن ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰیﺟﺎت را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺳﺎزد.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ، ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺿﺮر ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰیﺟﺎت را ﺑﭙﺰﻧﺪ. ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ارزش ﻣﺤﺼﻮل را ده درﺻﺪ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻫﻤﯿﻦ ارزش را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ، ﺳﻢ ﺗﺎزه در ﻏﺬای مرده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮراكﻫﺎی ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪه را ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺎﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺮوان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ دارﻧﺪ، ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎغ و بوستان ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن  

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

شکر قهوه ای را با خواص کاهش سلولیت، لایه بردار پوست، آرامش بخش اعصاب، اشتها آور،کند کردن روند پیری و بهبود گردش خون، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0