سبد خرید 0

برنامه ریزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در شروع سال تحصیلی

247 بازدید
04 تیر 97
عطارک

با برنامه ریزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در شروع سال تحصیلی آشنا شوید

اﯾﻦ مقاله ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و مسئولین مدرسه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ برنامه ریزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در شروع سال تحصیلی اﺳﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻼﺳﯽ

در ﺷﺮوع ﺳﺎل، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻼﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻦ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و درك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ 5 ﻫﺪف ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﺟﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ

در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮران در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل آﻣﻮزش ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼﺳﯽ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺗﻤﺠﯿﺪ

ﺗﺪارك ﺑﺎزﺧﻮرد وﯾﮋه و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ. ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﭘﺎداش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه، ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر و ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ..

ﭘﺎداش ﻫﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎداش ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﯾﻤﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎدات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدی در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﺎدات در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.

 • در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 • ﻃﺮح رﯾﺰی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪاوم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﻤﻦ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ.
برنامه ریزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در شروع سال تحصیلی

برنامه ریزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در شروع سال تحصیلی

ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻦ

ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت، ﺗﺠﺮﺑﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻢ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی، ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪارس آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان، اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﻮد:

 • آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 • آﯾﺎ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻄﺮات ذاﺗﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
 • آﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ؟
 • آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ذاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

 

همچنین بخوانید: اثرات فایبر بر مبارزه با چاقی و یبوست

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن

 • ﺗﻨﻄﯿﻢ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ.
 • در ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺎت و ارﺳﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ.
 • ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
 • در زﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺗﺪارك ورزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ.
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ.
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارك ﻧﺎﻫﺎر ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ (ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎزه).
 • ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺧﻨﮏ ﺳﺎﻟﻢ و آب ﻣﯿﻮه طبیعی ﺑﺠﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزدار و آبمیوه های صنعتی.
 • ﺗﺪارك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ.
 • ارﺟﺎع ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق دارچین را با خواص مقوی قلب، خلط آور، برطرف کننده عفونتهای گلو، پایین آورنده فشارخون، چربی و قند خون، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0