سبد خرید 0

بیماری شیگلوز چیست

892 بازدید
14 خرداد 97
عطارک

با بیماری ﺷﯿﮕﻠﻮز (shigelosis) بیشتر آشنا شوید

ﺷﯿﮕﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زاي روده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ و ﯾﺎ آﻧﺪﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺷﯿﮕﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﮕﻼ دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ. (دﯾﺴﺎﻧﺘﺮي ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻬﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺸﻬﻮد در ﻣﺪﻓﻮع). ﺷﯿﮕﻼ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪود 600.000 ﻣﺮگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دو ﺳﻮم ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري در ﺷﯿﺮ ﺧﻮاران زﯾﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري شیگلوز :

اﺳﻬﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﻠﻐﻢ و ﺧﻮن ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، دل ﭘﯿﭽﻪ و دردﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ، ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

دوره ﮐﻤﻮن : ﻣﻌﻤﻮﻷ 1-3 روز اﺳﺖ

بیماری شیگلوز چیست

بیماری شیگلوز چیست

راه هاي ﺳﺮاﯾﺖ شیگلوز :

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳت ها، ﻏﺬا، آب، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه آﻟﻮده از راه دﻫﺎن وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻃﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺪﻓﻮع وﺟﻮد دارد، (ﻣﻌﻤﻮﻷدر ﻣﺪت 4ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎري) اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮد دارد. ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید:   بررسی تاثیر رژیم غذایی در درمان و سلامت جسم

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي :

1- ارﺟﺎع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ (ﮔﺰارش در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﯿﺮ ﻓﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻓﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.) 2- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺪﻓﻮع. 3- رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮالت هاي آﻟﻮده. 4- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳت ها ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا. 5- آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎء ﺑﯿﻤﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از آﻧﻬﺎ. 6- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﺮا ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ها ﯾﺎ محل هاﯾﯽ ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 7- ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﮐﺎر تغذیه ﻓﺮوشی ها و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. 8- ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق پنیرک را با خواص نرم کننده، ضد سوختگی، ضد سرفه، کاهش آبریزش بینی، ملین، پادزهر قوی گزش، صاف کننده صدا، خلط آور، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0