سبد خرید 0

بیماری مخملک چیست و چگونه آنرا درمان کنیم

536 بازدید
16 خرداد 97
عطارک

همه چیز درباره بیماری مخملک

ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺮی ﮐﻪ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ (ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان تر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻮل ﺳﺮﻣﺎ بیشتر و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ : ﻣﯿﮑﺮوب اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﮐﻮك ﺑﺘﺎ ﻫﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ A ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﮏ : دوران ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه تر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ روز ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺷﺮوع ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺮز و ﺗﺐ، ﮔﻠﻮدرد و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺑﺘﺪای ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﻟﺮزﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. از ﺑﺪو ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺒﺾ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻠﻮدرد ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺨﻤﻠﮏ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری، ﮔﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺮﻣﺰ و دردﻧﺎك اﺳﺖ و ﺑﻠﻊ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد. روی زﺑﺎن ﺑﺎردار ﺑﻮده ﻧﻮك و اﻃﺮاف و زﯾﺮ آن ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ راش ﭘﻮﺳﺘﯽ : ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎی راش ﭘﻮﺳﺘﯽ از اﻧﺘﻬﺎی اﻧﺪام ها ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪی (ﺷﺮاﺑﯽ رﻧﮓ) در ﻣﯽ آورد ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دوران ﭘﻮﺳﺘﻪ رﯾﺰی : ﭘﻮﺳﺘﻪ رﯾﺰی ﻣﺨﻤﻠﮏ از ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ 3 ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ راش ﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ رﯾﺰی واﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ رﯾﺰی در دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻠﺴﯽ و ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت و ﺑﺪن رﯾﺰ و آردی ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮی ﺳﺮ و ﺑﺪن ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮوﯾﺪ.

بیماری مخملک چیست و چگونه آنرا درمان کنیم

بیماری مخملک چیست و چگونه آنرا درمان کنیم

راه های ﺳﺮاﯾﺖ مخملک :

ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺨﻤﻠﮏ اﻏﻠﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از راه ﺧﻮردن ﺷﯿﺮ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ آﻟﻮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺷﯿﺎء آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض دﭼﺎر ﺷﻮد. ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺨﻤﻠﮏ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻄﺮات ﺑﺰاق و ﺧﻠﻂ در اﺛﺮ ﺣﺮف زدن، ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﭘﺨﺶ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻣﺨﻤﻠﮏ یک روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع و در ﺗﻤﺎم دوران اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻓﺮاد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺨﻠﻤﮏ در ﻋﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از مخملک :

  • ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﻤﻠﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺎق ﻣﺠﺰاﺋﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ از ورود ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺷﯿﺎء و ﻟﻮازم آﻟﻮده ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻌﻀﯽ داروﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
  • ﮐﺸﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﻠﻮی ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﯿﻤﺎری و درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ آن.
  • ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﮔﻠﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎ (راش) ﺑﺎﺷﺪ. (ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ در ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎی ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد).
  • ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آن.
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﻤﻠﮑﯽ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮ درد ﻣﺨﻤﻠﮑﯽ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎیی ﮐﻪ دﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎن دارﻧﺪ.
  • پیشگیری از ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ. ﺗﮑﺮار ﻋﻔﻮنت های اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺣﺎد و ﮐﺮه و ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ پیشگیری اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد و از ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.

 

همچنین بخوانید: بیماری شیگلوز چیست؟

 

  در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ، درﻣﺎن و پیشگیری ﻻزم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ :

1- ﺑﺮای پیشگیری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮس و اﺳﺘﻘﺮار آن در ﮔﻠﻮی اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد. 2- ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ ﮔﻠﻮی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮدرد از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻣﺠﺰا ﮐﺮدن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری، وﻟﯽ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﮔﻠﻮ درد ﻣﺨﻤﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. 3- ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮔﻠﻮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ می باشد. 4- ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آﻓﺘﺎب دادن اﻃﺎق، وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺑﯿﻤﺎران. 5- درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. 6- ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارد.

ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺧﮏ و ﺳﺮﺧﺠﻪ و ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺑﯿﻤﺎری های دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻬﺎرم ، ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی از ﻧﻈﺮ راش های ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﮏ و ﺳﺮﺧﺠﻪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮاض از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﻬﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اوﺻﺎف ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق پونه را با خواص خلط آور، رفع بیماری های نقرس، آسم، سیاه سرفه، درمان تنگی نفس، موثر در افتادگی مثانه و کم کردن ادرار، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0