سبد خرید 0

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

562 بازدید
18 تیر 97
عطارک

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟ و ﭼﻄﻮر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟

ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی مرده (غذاهای پخته، گوشت و…) در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎری ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ مرده خوارﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯽارزش را ﻋﻼﻣﺖ ﭼﺎﻗﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی مرده مخصوصا ﺧﻮراكﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده در ﻃﻮل ﻣﺪت ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﻻﺑﻪﻻ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﻔﺖ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺮس، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، آرتریتیس، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وظیفه ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاری آﺷﻐﺎل ﺑﺮﯾﺰد، اﯾﻦ آﺷﻐﺎل در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺟﺮﯾﺎن آب را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ سمومی را ﮐﻪ مرده خوارﻫﺎ (پخته خوارها) ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺧﻮد ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ روی دﯾﻮاره رگﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺒﻘﻪ رﺳﻮب ﮐﺮده، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺮدم ساده اﯾﻦ ﻣﺮگ را ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﯽداﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﯾﮑﯽ دو ﺳﺒﺪ آﺷﻐﺎل ﻣﯽ رﯾﺰد آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن آب را ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد؟

cheese attarak photo

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﭘﻨﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻢﻫﺎ را ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﺮ آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد. ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ ﺟﻮان و ﭼﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﻫﺎی مرده خوارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، رگﻫﺎ و ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی مرده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻗﻠﺐ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن رگﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮن را ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. دﯾﻮارهﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ رگﻫﺎ، مخصوصا رگﻫﺎی ﻣﻐﺰ، زﯾﺮ ﻓﺸﺎر روز اﻓﺰون ﺧﻮن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورده و ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﺗﺮك ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﯾﺎ درﯾﭽﻪﻫﺎی آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ سموم را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن را رﻗﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ سموم ﻣﺨﺘﻠﻒ رگﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﺎ سموم دﯾﮕﺮ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮراکﻫﺎی ﻣﻘﻮی و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، روی سموم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪاری ﺳﻢ ﺗﺎزه و روی ﭘﻮلﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ و داروﻓﺮوش ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. وﻗﺘﯽ راه ﺧﻮن در رگﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﻠﺐ اﺟﺒﺎرا ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.

pill attarak photo

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن او را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﯾﮏ ﺳﻢ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رگﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺸﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﻮارهﻫﺎی آن از ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺸﺎد ﺷﺪه ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺿﻌﯿﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﭘﺰﺷﮏ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد، ﺳﻮراخﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﻋﺮوق را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺧﻮن را از اﯾﻦ راه ﺗﻨﮓ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ وﺟﺪان راﺣﺖ ﻣﺰد ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﻢ اوﻟﯽ (داروی) ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه رگ (Vasodilatatores) و دوﻣﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه رگ (Vasoconstrictores) ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آنﻫﺎ سموم دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﮐﻤﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺪری اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده، آنﻫﺎ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﺪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ. اﯾﻦ سموم را ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ (Tonique) ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﯾﻦ داروﻫﺎی ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻀﻮ زاﺋﺪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻀﻮ زاﺋﺪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﻮزﺗﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده، ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﻔﯿﺪ. وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻟﻮزﺗﯿﻦ را در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺑﺪن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ﻟﻮزﺗﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻢﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی ﯾﺎﻏﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﻟﻮزﺗﯿﻦ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دژﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دور ﻣﯽ اﻧﺪازد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺷﻤﻦ آزاداﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺧﻮراكﻫﺎی مرده در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺰاران ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﺧﻮراك مرده، ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ (ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻃﻮری ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯽارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید:    با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﮐﻢ و دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺰاران ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻫﺰاران ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ، او اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ.

تغذیه ناسالم علت اصلی بوجود آمدن سرطان

ﺣﺎﻻ از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺧﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺪ درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﯿﺪه ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آنﻫﺎ را از ﻟﺬت اﯾﻦ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ (در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ) ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮﻃﺎن راه ﺻﺤﯿﺢ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ، وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. آنﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر از دوﻟﺖﻫﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ، ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺪن دروﻏﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم آن را ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪن اﺻﻠﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ را ﺑﮕﯿﺮد، وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎی مرده را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢ  ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﭼﺮا زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻘﺪری ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﯾﮏ درﺧﺖ ﻋﻈﯿﻢ و از ذرات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ، ﻓﯿﻞ و اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺧﻮد در ﻋﺮض ﻣﺪت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﻢ ﮐُﺸﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ رخ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ  و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﺳﻪ راه اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :

  • ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی مرده وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
  • ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
  • ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ و ﺑﯽ ارزش در ﺑﺪن ﮐﻪ از ﺧﻮراك ﻫﺎی مرده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ضمنا ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، از ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﻌﺎل ارﮔﺎنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ، ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

cells attarak photo

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

وظایف سلول های بدن

ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دﻧﯿﺎی وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎم دارد اداره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺜﻼ:

  • ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻋﺼﺎب ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق دﺳﺘﻮرات ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
  • ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﻀﻼت ﮐﻪ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  • ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺪهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻊﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  • ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ﻓﻨﺮﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را داﺋﻤﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و ﮐﺎر ﯾﮏ ﭘﻤﭗ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
  • ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﻮده، ﻣﻮاد ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻀﺮ آن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ادرار دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  • ﺳﻠﻮلﻫﺎی رﯾﻪ اﮐﺴﯿﮋن را از ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻮای ﮐﺜﯿﻒ را از ﺑﺪن دور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﯾﮑﯽ وظیفه ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، اﻧﺴﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺮ او ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﻣﺘاﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﻤﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ، ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ذره ﺑﯿﻨﯽ، ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺳﺎده ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﮐﺪام ﻣﻬﻨﺪس زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن، زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، آب، ﺧﺎك، رﯾﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ (ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را  ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ) ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﯾﮏ  ﻣﯿﻮه ﯾﺎ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺟﺎ داده اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮات ﮐﻨﺪ ﺧﺮد ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﻏﺬا ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

بیماری ها ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟

بیماری ها ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟

ﻏﺬای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر، ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺴﺖﻧﺸﻨﺎس مرده خوار ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺼﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد و در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻨﻤﻮده، آن را ﻣﯽﮐُﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﺬای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه ﺑﮑﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و سموم ﺑﯽﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ روزی ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮای اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﭼﻘﺪر اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.

ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ: ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ : آن ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و زﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ مرده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺲ.

ﻧﻮد درﺻﺪ بیماری های از خوراک های حیوانی به وجود می آید

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ شان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺴاﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ مخصوصا ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮشﻫﺎی او ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ : ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺮو دارد، ﮐﺎﻟﺮی دارد، ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ، ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ. ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ، ﭘﻨﯿﺮ، ﺷﯿﺮ، ﮐﺮه و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ارزﻧﺪه، ﻣﻘﻮی و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮرد.

اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ : ﻧﻮد درﺻﺪ سمومی ﮐﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺧﻮراكﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻏﺬای زﻧﺪه را ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ روی آﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐُﺸﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ (ﮐﺎﻟﺮی) ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ، آﺟﺮ، ﮔﻞ و ﻏﯿﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای، ﭼﺮﺑﯽ، ﻗﻨﺪی و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، آن ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺮاب ﺷﺪه.

بیماری ها ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟

بیماری ها ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺮی و اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺪن مرده ﺧﻮارﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻪ از ﺧﻮراکﻫﺎی مرده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺮی ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪن او ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪن او ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺮدد، ﺷﺨﺺ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻮﻻی ﺳﺮد ﯾﺎ آب ﯾﺦ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ. اﯾﻦ آب ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺪن ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﺪارد. ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده، ﺗﻨﺪﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ آب اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادرار و ﻋﺮق از ﺑﺪن ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ. ﻋﺮق ﻣﺜﻞ آب ﯾﮏ ﺟﻮی، از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺧﻮر ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﺨﺺ داﺋﻤﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آب را از ﺑﺪن ﭘﺎك ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﺬتﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻣﻘﻮی، ﮐﺎﻟﺮی دار و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای آن داد ﻣﯽزﻧﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده، ﺑﻪ زور ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ، ﺳﯿﻨﻪ او ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرود و آنﻗﺪر ﻗﻮه ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ. وﻗﺘﯽ ﻋﺮق از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ، ﺳﻮراخﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای راه دادن اﯾﻦ ﻋﺮق ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎد ﯾﺎ ﮐﻮران ﯾﺎ ﻫﻮای ﺳﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮراخﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺗﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﮔﺮﻣﺎی دروﻧﯽ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی دروﻧﯽ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺟﺸﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ آدم ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده، وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ آدم ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرده ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

او ﺧﻮراكﻫﺎی ﮔﺮم، ﮐﺎﻟﺮی دار و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آدم ﺧﻮراكﻫﺎی ﮔﺮم را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد، ﺑﺎ ﻏﺬای ﺳﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﺶ دﻫﺪ، ﺳﻮراخﻫﺎی آن را ﺧﻮب ﺑﺒﻨﺪد، در ﻫﻮای آزاد و ﺻﺎف و ﺳﺮد ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ و از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد، او ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او دو ﺳﻪ داﻧﻪ ﺳﻢ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﭼﺎی ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﻮپ ﮔﺮم ﻣﯽﺧﻮرد، ﺑﺨﺎریﻫﺎ را ﮔﺮمﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، دو ﺳﻪ ﻟﺤﺎف ﻫﻢ روی ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮراخﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را در ﻋﺮق و ﺗﺐ ﻏﺮق ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدم. ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽاﻓﺘﺎدم. ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﻋﺮق ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﺮض ده دوازده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﮋاﻣﺎی ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ دﻓﻌﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﮋاﻣﺎ و زﯾﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ، ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪم و ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم.

ﺑﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ داﺷﺘﻢ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻮراﺧﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آنﺟﺎ وارد ﺑﺪن ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ژاﮐﺖ یقه ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪم ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﺮد، ﺷﺎل ﮔﺮدن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪم ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﺮد، ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺤﻮی راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد و وارد ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺷﺎلﮔﺮدن ﭘﺸﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ و ﺳﻪ ﻣﺘﺮ درازا ﺳﻔﺎرش دادم و آن را دو ﺳﻪ دﻓﻌﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪم. ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮم رﺳﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭼﻪ در ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻮای آزاد ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮرم. ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﺑﯿﮋاﻣﺎ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻢ، زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ، وﻟﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﻫﻢ در ﻣﯽآورم و زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ. ﺷﺐﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن آب ﺳﺮد ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺧﯿﺲ ﺧﯿﺲ زﯾﺮ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﯽ روم، ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آدم ﯾﮏ ﺧﻨﮑﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.

 

همچنین بخوانید: آیا تغذیه ما مصنوعی، شیمیایی و سمی است ؟!

 

ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ داﻧﺴﺖ. ﯾﮏ زﻧﺪه ﺧﻮار ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭼﻮن او ﻏﺬای ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺧﻮرد، ﮐﺎﻟﺮی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد، ﻗﺮصﻫﺎی ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻋﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. او آﻧﻘﺪر ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده و در ﮔﯿﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك ﻫﺎی ﮔﺮم و ﮐﺎﻟﺮی دار و آﺗﺶزا ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎ ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﮔﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد، ﺑﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ. اﮔﺮ مرده خواری وارد اﺗﺎق ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ ﺳﺮش را ده ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ روی ﺑﺨﺎری ﮔﺮم ﻧﮕﺎه دارد، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻨﺠﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻪﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽرﺣﻢ و ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ روز از رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮای ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﻣﻔﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

بیماری ها چطور به وجود می آیند؟

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻏﺬای زﻧﺪه را ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﯽﮐُﺸﯿﻢ آن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯽارزش و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺮی اﺿﺎﻓﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ، ﻧﺎن، ﺑﺮﻧﺞ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻘﻂ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻠﻮل را ﺑﺴﺎزد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، ﭼﻮن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ، ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از وﺳﻂ ﻧﺼﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻀﻼت، اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ، ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارم و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ، ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن مرده خوارﻫﺎ آوﯾﺰاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺎر آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ، ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻟﺮی و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ از آن آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮار ﺷﺪن اﺗﻮﺑﻮس دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، از دو ﻃﺮف در اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮏ دﻧﯿﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ خواندیم ﮐﻪ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ (ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ، ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺻﻠﯽ) رل اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺟﻠﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد مرده را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﻤﻮم و ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ، ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن      

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

اورگانو را با خواص تقویت سیستم ایمنی بدن، آنتی باکتریال قوی، درمان بیماری های دهان و دندان، تقویت دستگاه گوارش، بهبود هضم غذا، کنترل و تنظیم قندخون، درمان سرماخوردگی، رفع گرفتگی بینی، رفع گرفتگی های قاعدگی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0