سبد خرید 0

بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

1226 بازدید
22 خرداد 97
عطارک

پیشگیری و درمان بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

کرمک (ﮐﺮم ﻧﺨﯽ) آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﻞ روده ای ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﮏ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب کنیم ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰاﺣﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﮑﻮم (ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﯿﺴﻪ ای ﺷﮑﻞ در اﺑﺘﺪای روده ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ)، روده ﺑﺰرگ، ﻣﻘﻌﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺎﯾﻊ : ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺧﺎرش دردﻧﺎك (اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب)، ﺧﻮاب ﻧﺎآرام، ﺗﺮﺷﺢ، ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ و درد ﺷﮑﻢ (ﺑﻪ ﻧﺪرت) رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ.

راه های اﻧﺘﻘﺎل به بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر:

آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﮑﻮم ﺑﺎ ﮐﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ (ﮐﺮﻣﮏ) ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻎ آن ﺗﻨﻬﺎ 10 میلیمتر ﻃﻮل دارد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﮐﺮم ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﮕﺬاری از ﺳﮑﻮم (سکوم یا کور روده – بخش آغازین روده بزرگ) ﺑﻪ راﺳﺖ روده ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎراﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ. تخم های اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻮاﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن یا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻮا نیز ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﯾﺎ ﺑﻠﻊ وارد ﺑﺪن ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻻروﻫﺎی اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ روده ﮐﻮﭼﮏ از داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﮑﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده در اﻧﺠﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ : زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺜﻸ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، آب و ﻫﻮای ﮔﺮم. کمبود امکانات بهداشتی.

بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ابتلا به بیماری کرمک:

حتما دﺳﺖ ﻫﺎ را ﭘﺲ از استفاده از سرویس بهداشتی و ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا با مایع دستشویی یا صابون های حاوی مواد آنتی باکتریال ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ، ﻣﻘﻌﺪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ روزی ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ، اﯾﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﺗﺮﺟﯿﺤﺄ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ آب و ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﻧﺨﯽ راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮ روز آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ، از ﺧﺎراﻧﺪن اﻃﺮاف ﻣﻘﻌﺪ و ﺑﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن، صورت ﯾﺎ اﻃﺮاف ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ از آب ﺧﯿﻠﯽ داغ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر : ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر درﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2 ﺑﺎر درﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﮐﺮم ﻫﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از درﻣﺎن دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن. حتما درمان را از سر گرفته و این بار دقت بیشتری داشته باشید.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ : ﻋﻮارض و ﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

 

همچنین بخوانید: ﺑﯿﻤﺎری وبا (ﮐﻠﺮا) چیست

 

درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ :

ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ ﺗﻤﯿﺰ و ضد عفونی ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺮده ﻫﺎ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ، اﺳﺒﺎب بازی های ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﺑﺎ محلول های ضد عفونی کننده ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺒﺎب بازی های ﻓﻠﺰی و اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﯾﮏ اﺟﺎق داغ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮس بطور کامل شسته و همچنین ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎیید، در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، در زﻣﺎن ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻧﻪ وان ﺣﻤﺎم، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﯽ ﻣﺠﺪد ﺣﺪود 2 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

داروﻫﺎ: ﻃﺒﻖ داروﻧﺎﻣﻪ داروﻫﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دارو را ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد ﮐﺮﻣﮏ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

رزﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ : رژﯾﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون ضد انگل را با خواص ضد هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0