سبد خرید 0

درمان و پیشگیری شپش (ﭘﺪﯾﮑﻠﻮز)

2115 بازدید
17 خرداد 97
عطارک

با راه های درمان و پیشگیری شپش (ﭘﺪﯾﮑﻠﻮز) آشنا شوید.

شپش ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﻣﻮذی و اﻧﮕﻠﯽ ﺧﻮﻧﺨﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮی ﺳﺮ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و درز ﻟﺒﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﭙﺶ در ﻣﺤﻞ ﮔﺰش ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺠﺎد ﺧﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺧﺎرش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاش ﻫﺎﯾﯽ در ﭘﻮﺳﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺧﺮاش ﻫﺎ ، ﻣﯿﮑﺮوب ها ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻔﻮنت های ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زرد زﺧﻢ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. ﺷﭙﺶ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻪ ﻧﻮع شپش اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﺷﭙﺶ ﺳﺮ
 • ﺷﭙﺶ ﺑﺪن
 • ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ

ﺷﭙﺶ ﺳﺮ :

ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ زﻧﺪگی می ﮐﻨﺪ. ﺷﭙﺶ ﺳﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه های ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد. ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﮋاد، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺷﯿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارد.

ﺷﭙﺶ ﺑﺪن :

ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن روی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎزﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﭙﺶ ﺑﺪن، اﻧﮕﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در روز دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮن اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺐ دﻣﺎی ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺷﭙﺶ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وارد ﺑﺪن دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺮارت 52 درﺟﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﭙﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

درمان و پیشگیری شپش (ﭘﺪﯾﮑﻠﻮز)

درمان و پیشگیری شپش (ﭘﺪﯾﮑﻠﻮز)

ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ :

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ محل های ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺪن (زﯾﺮ ﺑﻐﻞ، ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ران ها، ﺳﯿﻨﻪ در ﻣﺮدان ﭘﺮ ﻣﻮ، ﻣژه و اﺑﺮو ) دارد.

دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺷﭙﺶ :

تخم ها در ﻣﺪت 7 روز ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻻرو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. و در ﻋﺮض 1 ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﭙﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﭙﺶ ﺗﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 روز، ﺷﭙﺶ ﺳﺮ 7 روز و ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دور از ﺑﺪن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ و ﺑﺪن ﺣﺪود 6 – 8 ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ : ﺷﭙﺶ ﻧﺎﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﻔﻮس اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ، ﺗﺐ ﺧﻨﺪق و ﺗﺐ راﺟﻌﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید:  داروهای گیاهی برای درمان شپش سر

 

درمان ﺷﭙﺶ :

در ﻣﻮرد درمان ﺷﭙﺶ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﭙﺶ ﺗﻦ، روش های زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد.

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ.
 • ﻟﺒﺎس های اﺿﺎﻓﯽ و وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ اﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از اﻃﺎق و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﭘﻬﻦ ﮐﺮد.
 • ﻟﺒﺎس های اﻟﻮده را در آب و ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ ﮐﺮد.
 • حتما از اﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده نمایید و ﺑﺨﺼﻮص درز ﻟﺒﺎس ها را اﺗﻮ کنید.
 • در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻟﺒﺎس ها را در آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده و به ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آب بجوﺷﺎﻧﯿﺪ.
 • در زﻣﺴﺘﺎن و در ﻓﺮصت های ﻣﻨﺎﺳﺐ در و ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد و رﺧﺘﺨﻮاب ها را در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺳﺮد ﻗﺮار داد.
 • ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی اﻓﺮاد.
 • درﻣﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده.
 • اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی هاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت 3 ﻫﻔﺘﻪ در ﯾﮏ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ درب آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ و رﺷﮏ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.

درمان ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ :

1- ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ و ﺣﻤﺎم و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺑﺮ اﺳﺎس داروﻧﺎﻣﻪ.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻪ  :

۱- ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و اﺗﻮ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس های زﯾﺮ و ﯾﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ. ۲- اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺰش و ﺧﺎرش ﺑﺪن دﭼﺎر ﺧﺮاش های ﻣﺘﻌﺪد روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ دارو ﺧﻮدداری ﮐﺮد و درﻣﺎن ﻃﺒﻖ داروﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

   

برگ مورد را با خواص درمان شپش، ضد خونریزی، تقویت رشد موی سر، درمان اسهال و بواسیر، قابض روده، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0