سبد خرید 0

راه کارهایی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

332 بازدید
25 خرداد 97
عطارک

راه کارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده در درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ راه درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ و داﺋﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ، اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻠﻂ و ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻧﺎدری ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳﺎس درﻣﺎن، اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

راه کارهایی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

راه کارهایی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 

۱- اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺮك ﻧﺪارﻧﺪ.

۲- ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان :

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺬاﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

۳- ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺮدساﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن.

۴- ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه) در ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ یا کنسروی رو ﻧﯿﺎورد.

۵- ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن و جایگزینی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻮاع ﻣﻀﺮ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻮاع رﺳﺘﻮراﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﺖ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻨﯽ، انواع سس و …)، ﻣﻨﻊ ﮐﺮدن ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

همچنین بخوانید: عوارض چاقی دوران کودکی چیست؟

 

۶- دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن اﺣﺴﺎﺳﺎت در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ :

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را درك ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن رو ﻧﯿﺎورﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

۷- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی، ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

۸- آرام ﻏﺬا ﺧﻮردن.

۹- ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن.

۱۰- ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وزن اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۱۱- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪاوم ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ وزن.

۱۲- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ وزن (در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎﻫﺶ وزن).

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

قهوه سبز را با خواص  لاغری و کاهش وزن، پیشگیری و درمان سنگ های کیسه صفرا، کاهش قند خون، سلامت قلب، کاهش فشار خون، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0