سبد خرید 0

زنده خواری و کمک به درمان بیماری ها

1 بار
29 تیر 97
عطارک

زنده خواری و کمک به درمان بیماری ها

برخی تصور می کنند که می توانند توسط داروهای سمی و رژیم های غذایی مخصوص از انواع خوراک های پخته، بیماران را معالجعه نمایند؛ ولی چون در واقع دو نوع ماده فوق الذکر یعنی غذای مرده و مواد شیمیایی عامل اصلی بیماری ها است، بنابراین این بیمارستان ها خود مرکز ایجاد، توسعه و ترویج بیماری ها می باشند. این است که هر چه زیادتر بیمارستان می سازند به همان اندازه هم تعداد بیماران و بیماری ها افزایش می یابد و هر قدر تعداد بیماران زیاد می شود به همان نسبت هم بیمارستان های بیشتر و بزرگ تری تاسیس می نمایند. آمریکا از تمام کشورها بیشتر درمانگاه و بیمارستان دارد، از همه کشورها بیشتر پزشک و پرستار دارد و از همه بیشتر نیز بیمار دارد؛ ولی ملت هونزا که دور از علم پزشکی در کوه های هیمالیا زندگی می کنند و بیشتر از غذاهای طبیعی استفاده می نمایند نه بیمارستان دارند و نه پزشک و سالم ترین ملت دنیا شناخته شده است.

این است حقیقت امر که من سعی کردم با زبان ساده و معمولی برای خوانندگان گرامی روشن سازم. اکنون وضعیت بدین قرار است: بدون تردید ثابت می شود که دانشمندان غربی اشتباه نموده و علمی به وجود آورده اند که به جای این که مردم را از بیماری نجات دهد خود باعث شیوع بیماری می شود. اگر از هزاران موارد، یک دفعه اتفاق می افتد که به وسیله یک دارو یا یک عمل جراحی مرگ بیمار را چند ماه یا چند سال به تعویق می اندازند، در مقابل هزار ها افراد بشر که در نتیجه مصرف غذاهای مرده و داروهای شیمیایی جان می سپارند کمترین ارزشی ندارد.

 
زنده خواری و کمک به درمان بیماری ها

زنده خواری و کمک به درمان بیماری ها

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ هدف های ﻋﺎﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮم بدن های دروﻏﯽ را ﺣﻞ ﮐﺮده ﺷﯿﻄﺎن را از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ. اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی مرده، ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮوزی اﻏﻠﺐ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﯿﻄﺎن می شود. ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ داری، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ای ﮐﻪ پای بند ﻫﺴﺘﯽ، زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ، اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم رﻧﺞ دﯾﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ، اﯾﻦ بدن های دروﻏﯽ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﯿﻄﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک را ﮐﺸﺘﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را از ﺷﺮ او رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺧﻮری و ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺪنﻫﺎی دروﻏﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ زﻧﺪه ﺧﻮار ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺑﺎدام، ﮔﺮدو، ﮐﺸﻤﺶ، ﺧﺮﻣﺎ، ﻋﺴﻞ، ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﻘﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮم از اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

 

همچنین بخوانید: درمان طبیعی چیست ؟

 

ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد از درون آدﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد، ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻋﻮض ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آن اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و روح و ﻓﮑﺮ ﺳﺎﻟﻢ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و روز ﺑﻪ روز ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه زﻧﺪه ﺧﻮاری و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ، ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ، ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﭼﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ، اﺣﺰاب، ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻫﺪف اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻄﺎن دروﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ، آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ از راه زنده خواری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ بشر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراكﻫﺎی پخته و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

گیاه پولک را با خواص آنتی بیوتیک، ضد التهاب، ضد باکتری و ضد میکروب، درمان بیماری  سینوزیت، درمان آسم، درمان روماتیسم، بهبود سرماخوردگی، بهبود عفونت ادراری و سوزش ادرار، درمان عفونت داخلی زنان، ضد عفونی کردن دستگاه تنفسی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0