سبد خرید 0

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

530 بازدید
10 تیر 97
عطارک

چرا زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﯽ زﯾﺴﺖشناﺳﺎن مردهﺧﻮار ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺧﻮب را ﺑﺪ و ﺑﺪ را ﺧﻮب ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه و ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ، ﻣﻀﺮ را ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻔﯿﺪ را ﻣﻀﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:

ﻣﺜﻼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺪاری ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از رودهﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻏﺬا ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻀﻢ ﺑﺸﻮد رودهﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﺷﺪ رودهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ از رودهﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺬا ﺗﺪرﯾﺠﺎ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و از ﺟﺪار رودهﻫﺎ وارد ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎ از ﭼﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺑﺪا ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻠﻮﻟﺰ آنﻫﺎ در ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺷﮑﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺪارد، ﺳﻠﻮﻟﺰ آن در ﭼﻐﻨﺪر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ، ﭼﻮن ﺳﻠﻮﻟﺰ آنﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻮ، اﺳﺘﺨﻮان، روده و اﻋﺼﺎب ﺣﯿﻮان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ مردهﺧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دو ﺳﻪ روز و ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رودهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻏﺬا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را از دﻫﺎن ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. آن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺞ، ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ روده ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی (ﻣﻘﻮی ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﮑﺎری بدن) زﯾﺎد ﺑﺨﻮرد ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد در رودهﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، رودهﻫﺎ را ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ و ﺧﻮن و ﺑﻠﻐﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﯽ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﮐﻠﯿﻪ آﺷﻐﺎلﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در رودهﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد و رودهﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ را از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ، وﻟﯽ ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﻮده اﺳﻢ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﺳﻬﺎل و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬای زﻧﺪه را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﻮرا ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﻮرد، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهای ﮐﻪ رودهﻫﺎی او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮارهﻫﺎی رودهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن مرده ﻻﺑﻪﻻ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ، ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

سلولز به ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

آنها ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ دارد ﻧﺨﻮرﻧﺪ، ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮد و رودهﻫﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺧﻄﺮﻧﺎك. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺳﻠﻮﻟﺰدار رودهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻤﺎرد، ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻮت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ رودهﻫﺎ را ﺗﻨﺒﻞ، ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺳﺎزد.

دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﺬای مرده ﺧﻮرده ﺷﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﻏﺬای مرده زودﺗﺮ از ﻏﺬای زﻧﺪه ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮد. آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺧﻮد آﺗﺶ ﻫﻀﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻏﺬا را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ ﺑﻮی ﺧﻮش آﯾﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﻋﻘﻞ ﺧﻨﺪﯾﺪه و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. مردهﺧﻮارﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ مرده و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽِ زﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ارزش ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ مرده زودﺗﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ داد. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪه ﯾﮏ ﻏﺬای ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ مرده ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻏﺬاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ مرده ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﯾﮏ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد.

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

ﺳﺮدرد ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ مرده ﺧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدرد آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ دﻟﯿﻞ آن را ﻣﯽداﻧﺪ. ﺳﺮدرد ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آن سمومی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی مرده وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.صنعت پزشکی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ سموم را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ از وارد ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﯿﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻢ دﯾﮕﺮ اﻋﺼﺎب را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﯾﻌﻨﯽ روی سموم ﻣﻮﺟﻮد، ﯾﮏ ﺳﻢ ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ، اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﺑﺪن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ سموم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﭘﺮدازد، اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن وارد ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و آﺷﯿﺎﻧﻪای، ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺰﻣﻦ (ﻣﯿﮕﺮن) دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و متاسفانه پزشکان ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺬاﻫﺎی زﻫﺮآﻟﻮد را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﯾنﺪ و ﺟﻠﻮی اﯾﻦ سموم را ﺑﮕﯿﺮند (ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ) ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.

او ﺟﺎری ﺷﺪن سموم ﺑﻪ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺪن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد. او ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺒﺎب، ﻣﺮغ، ﺟﻮﺟﻪ و ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗاﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار سموم در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺪن را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﺑﺮای سموم ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮن از سموم ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﺮدرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﻮض سموم از ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﺮف ارﮔﺎنﻫﺎ (ﻋﻀﻮﻫﺎ) ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻘﺮس، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

اﯾﻦﺟﺎ وﺟﺪان ﭘﺰﺷﮏ راﺣﺖ اﺳﺖ، او ﺳﺮدرد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده، ﺣﻖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﯾﺾ ﺑﯽﭼﺎره و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ او را ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، آنﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺮض او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید: ممنوعیت ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

 

حساسیت های غذایی

ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن ﻏﺬا را ﺧﻮردم ﺑﺪﻧﻢ ﺟﻮش زده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرش در آﻣﺪه و ﯾﺎ ﺗﺐ ﮐﺮده ام و ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه ام و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎ، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را آﻟﺮژی ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎر سمومی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن مردهﺧﻮارﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد سمومی ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮﺳﺖ راه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ مردهﺧﻮار ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ ﺟﻮش ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد او و ﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﻧﻪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎس از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ دارد. ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮت ﯾﺎ ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ زﯾﺎن آور ﺑﻮده اﺳﺖ و او دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﺨﻮرد. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺗﻮت ﯾﺎ ﻋﺴﻞ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ارزﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﯿﭻ ﺳﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد سمومی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺣﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ و از راه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ از ﺳﻢ ﭘﺎك و ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ اﺛﺮی از سموم در ﺑﺪن او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﻣﻦ در اواﯾﻞ زﻧﺪهﺧﻮاری ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ، ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺧﻮردم ﭘﻮﺳﺖ وﺳﻂ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻪ ﺧﺎرش در ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺮك ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮن از آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺧﻮردم ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم.

در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺷﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ را در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﺣﯿﻮاﻧﯽ سموم زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺪن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. مرده ﺧﻮارﻫﺎی ﮐﻮﺗﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ را  ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪﻫﻨﺪ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮض ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮض اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻢ از ﺑﯿﺮون وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻢ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻔﺮوز ﻟﯿﭙﻮﺋﯿﺪﯾﮏ (Nephros Lipoidique) ﻧﻬﺎده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﯽدرﭘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراكﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮاب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ادرار ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ادرار دﻓﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﮏ، آب، اوره و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، در ﺧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪن را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن از ﻋﻬﺪه آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﺒﻮﻣﯿﻨﯽ، ﭼﺮﺑﯽ، ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻏﯿﺮه در ﺧﻮن از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ﮐﻪ روی ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻓﺸﺎر آورده آنﻫﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ادرار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺳﺎل 1912 در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺸﺘﯿﻦ (Abshtein) ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ  ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﮔﻮﺷﺖ (ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﺮض) و ﻋﺼﺎره ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ (ﺳﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك) ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮض ﻧﻔﺮوز ﻟﯿﭙﻮﺋﯿﺪﯾﮏ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد. ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺧﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ادرار رواﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ را راﺣﺖ ﺑﮕﺬارد، ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از راه ادرار ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

ﺷﺨﺺ ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﺘﻀﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﻪ ﻣﺮض اﺑﺸﺘﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﻢ از اﯾﻦ راه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ مردهﺧﻮارﻫﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﮐﺸﺘﻪام ﺟﮕﺮم ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺮﻓﺴﻮرﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭘﺎرﯾﺲ، ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺴﺮم را ﻣﺮض ﻧﻔﺮوز ﻟﯿﭙﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ و ﺑﺮای اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎدﺑﻮد اﺑﺸﺘﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﺼﺎره ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺪر دﻗﯿﻖ و دﻟﺴﻮز ﻧﺒﻮدم و دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﮐﻨﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﺒﺎبﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ را ﮐﺒﺎﺑﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻦ ﭘﺪر ﺑﯿﭽﺎره آﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﺧﻮد ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮراك ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ از روزﻫﺎی اول زﻧﺪﮔﯽِ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺒﺎب، ﺗﺨﻢﻣﺮغ، ﺟﻮﺟﻪ و ﺷﯿﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﮐﻢ و ﮐﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ (ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻮاد مرده و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻏﺬا ﺑﻨﺎﻣﻢ، ﭼﻮن آنﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ).

ﻋﺎدت دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد به ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی مرده

 

ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺑﺎ ﻋﺎدت دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی مرده ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر واﻗﻌﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ، در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮض ﺑﻤﯿﺮد (ﮐﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ) ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد او را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد مرده، ﻏﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﻮزادﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻏﺬای ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر، ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ. ﻣﺜﻼ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ اﻧﺴﺎن (ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﭙﺨﺘﻪ) ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﺧﻮد ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا گوساله ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺰﺑﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ارزش ﯾﮏ ﻋﻠﻒ ﺳﺎده را ﻧﺪارد ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ آن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﻌﯿﻒ، ﻧﺎﺗﻮان و رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در رﺧﺘﺨﻮاب و در ﻣﻄﺐﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

شیر مادر غذای موقتی است و کامل نیست

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدری را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮا در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺬای ﺗﺮ و ﺗﺎزه و آﺑﺪار در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل آب ﻫﻮﯾﺞ، آب ﺳﯿﺐ، آب ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از روز اول ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ و زﻧﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد.

 

همچنین بخوانید: با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

 

فکر اشتباه زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻃﺎن را در ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﻃﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﻦ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻣﻮشﻫﺎی وﺣﺸﯽ را ﮐﻪ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻏﺬای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و مرده آنﻫﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن اﯾﻦﻃﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ درﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را روی ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ده ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ. اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ مرده ﺑﻨﺎﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد

دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺪﻫﻢ، ﻓﻘﻂ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد مرده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﻏﺬای آن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ او ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﻣﯿﺮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود، ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﯽ زﺣﻤﺖ و ﺑﺪون ﺧﺮج. اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻃﺎن را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻏﺪه ﺗﺎزه ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدد و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻏﺪه ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ﯾﮏ ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽوﺟﺪان اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻗﻼﺑﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق کرفس را با خواص درمان روماتیسم، لاغر کننده، مدر، بازکننده عروق، مسکن اعصاب، آرامبخش، کمک در رفع سنگ های ادراری، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0