سبد خرید 0

عادات غذایی در کودکان و اندازه گیری انرژی غذایی دریافتی

319 بازدید
29 خرداد 97
عطارک

ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن روی عادات غذایی در کودکان و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آنان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﯽ، بیماری های قلبی – ﻋﺮوﻗﯽ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. روﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای راﻫﺒﺮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم دار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، زﯾﺮا اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم روشﻫﺎ دارای ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺪازه وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻏﺬاﯾﯽ روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺗﻤﺎم روشﻫﺎ اﻧﺪازه ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ، اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ. اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ روی ﭼﺎﻗﯽ، ﺳﻄﻮح ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی دﺧﺎﻟﺖ دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل : ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ 2 وﻋﺪه ی ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ 5 وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

عادات غذایی در کودکان

عادات غذایی در کودکان

روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ

روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ (ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎدآوری 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ) و روﺷﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدی (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﺬاﯾﯽ) را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روشﻫﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪاول ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﺮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺒﮏ ﮔﺰارش و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮری، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﯾﺎدداﺷﺖ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ، روش ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ دور، روشﻫﺎی ﺣﻀﻮری ارزاﻧﺘﺮ و ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ روش ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه، ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ دارای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.

عادات غذایی در کودکان

عادات غذایی در کودکان

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ روزاﻧﻪ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻋﺎدات اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درون ﻓﺮدی دارد و از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو روز وی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن روی ﻋﺎدات و ﺳﺒﮏ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﯽ، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ – ﻋﺮوﻗﯽ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. در ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، دﻗﺖ ﮔﺰارش رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﯾﺎدآوری رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دارﻧﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺪار و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ و داﻧﺶ ﮐﻤﺘﺮی از ﻏﺬا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻏﺬاﻫﺎ دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻘﺪار ﻏﺬا و اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻮدك و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﭘﺮوﺗﮑﻞ، ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 10ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﮔﺰارﺷﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدك در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ دوی واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﯿﻖ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی ﻏﺬا ﺧﻮردن ﮐﻮدك ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﺰارﺷﺎت واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﯿﺶ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﮐﻢ ﮔﺰارش دﻫﯽ وزن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدك و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﮐﻮدك ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮔﺰارﺷﺎت واﻟﺪﯾﻦ از  اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی روش آب ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد.

 

همچنین بخوانید: نیازهای تغذیه در سنین مدرسه

 

تصور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ آﻣﻮزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ 35 – 50 درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮآن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﻮری و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﻓﺮدی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدآوری 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ روش در ﺑﺮﺧﯽ تحقیقات ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روش رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون چاقی  را با خواص چاق کننده، افزایش اشتها، تقویت معده، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0