سبد خرید 0

علائم، تشخیص و درمان بیماری دیفتری

1759 بازدید
21 خرداد 97
عطارک

با علائم، تشخیص و درمان بیماری دیفتری آشنا شوید.

دیفتری (Diphtheria) ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ. دﯾﻔﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ. در واﻗﻊ دﯾﻔﺘﺮی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﻼﯾﻢ آن در دﯾﻔﺘﺮی ﮔﻠﻮ و ﺣﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻠﻮدرد ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺰرﮔﯽ و ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻏﺪه ﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﮔﺮدﻧﯽ، ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﻮاد و ﺗﻮده ای از ﻏﺸﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روی ﻟﻮزه و ﺣﻠﻖ و داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮع ﺧﻔﯿﻒ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﯾﻔﺘﺮی وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ : ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻮرﯾﻨﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم دﯾﻔﺘﺮﯾﺎ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دﯾﻔﺘﺮی :

دﯾﻔﺘﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل در ﻣﺎه های ﺳﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل ﮐﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1920 ﺗﺨﻤﯿﻦ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ 100 اﻟﯽ 200 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﯾﻔﺘﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 13 اﻟﯽ 15 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﻔﺘﺮی ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ. ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺨﺰن : اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺰن اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

دوره ﮐﻤﻮن : نهفتگی ﻣﻌﻤﻮﻻ 5 – 2 روز ﺑﻮده و ﺑﻨﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دوره واﮔﯿﺮی : ﻣﻌﻤﻮﻻ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 4 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

علائم، تشخیص و درمان بیماری دیفتری

علائم، تشخیص و درمان بیماری دیفتری

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری دیفتری :

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ در دﯾﻔﺘﺮی ﺑﻌﺪ از 2 اﻟﯽ 5 روز ﺑﺮوز ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻔﺘﺮی از ان اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺐ و ﮔﻠﻮدرد و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﻊ ﻏﺬا دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼﺋﻤﯽ ﭼﻮن ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻟﺮز و ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوز ﻧﯿﺎﺑﺪ. در ﺣﺪود 10٪ از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮرم در ﮔﻠﻮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﻣﺮگ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﭼﻮن ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎی و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی دﯾﻔﺘﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﯾﻔﺘﺮی اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺿﺨﯿﻢ در ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻠﻮ ﯾﺎ ﻣﺠﺎری ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﻔﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻏﺸﺎء اﻏﻠﺐ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺗﻮرم دردﻧﺎك ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻮﻋﯽ از دﯾﻔﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻔﺘﺮی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﻔﻮنت های ﺛﺎﻧﻮی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ رخ دﻫﺪ ﻋﻼﺋﻢ دﯾﻔﺘﺮی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از 7 روز از ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺎدی ﭘﻮﺳﺘﯽ در اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ :

ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدران ﻣﺼﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﺳﯿﻮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از 6 ﻣﺎﻫﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﺘﻼﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ می شود. در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن می دﻫﻨﺪ وﻟﯽ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

راه های اﻧﺘﻘﺎل : از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻗﻄﺮات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﻔﺘﺮی از ﻃﺮق ذﯾﻞ از ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 • ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻮع.
 • ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻮده ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﻮان آب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻟﻮده ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ.
 • ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ زﺧﻢ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی دﯾﻔﺘﺮی.
 • اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از 6 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ : تعریفی که در حال حاضر سازمان کنترل و محافظت در مقابل بیماری (CDC) از دیفتری دارد بر دو اساس آزمایشگاهی و کلینیکی استوار است.

 • ایزوله کردن کرینو باکتریم دیفتری از نمونه کلینیکی
 • مبحث امراض‌شناسی در مورد دیفتری معیار کلینیکی

رد پای بیماری تنفسی در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی همراه با گلو درد و تب خفیف و وجود چسبندگی و لایه غشای چسبنده کاذب در حلق و لوزه و داخل مجاری بینی.

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ : ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ان را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺘﻤﯽ : ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ان را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: علائم  و درمان بیماری سرخک

 

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ :

 • ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﺳﺎل و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺎﻻی 60 ﺳﺎل
 • زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻠﻮغ و ﮐﺜﯿﻒ
 • ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
 • ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری
 • اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه

ﮐﻨﺘﺮل بیماری دیفتری :

اﻟﻒ) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی :

۱- آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﻄﺮات آن و ﻟﺰوم واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن.

۲- واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری و اداﻣﻪ آن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ.

ب) ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎران، ﺗﻤﺎس ها و ﻣﺤﯿﻂ :

۱- ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﻞ.

۲- ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر.

۳- ﮔﻨﺪ زداﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن.

۴- ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ.

۵- رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﻤﺎس ها و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ.

۶- درﻣﺎن اﺧﻨﺼﺎﺻﯽ.

درﻣﺎن دیفتری :

ﺑﯿﻤﺎری دﯾﻔﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورد وﻟﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﺪﯾﺪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم در ﮔﻠﻮ و ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﻠﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺪود ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد. رﯾﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رخ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ بی انجامد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﻋﯿﺐ در ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺷﻮد. ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﯾﻔﺘﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ای ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد و ﻓﻮرا ﺑﻪ او ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ ﺳﻤﯽ را ﮐﻪ در بافت ها ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد. در ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺮگ وﺟﻮد دارد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻘﺪار ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد. آﻧﺘﯽ بیوتیک ها ﺑﺮ عفونت های ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎدﺗﻦ درﯾﺎﻓﺖ کرده اند، اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ در رده دﯾﻔﺘﺮی ﻧﻮع ﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

تاجریزی را با خواص درمان یبوست، التیام سوختگی، کاهش فشار خون بالا، درمان درد دل و سوزش معده، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0