سبد خرید 0

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

814 بازدید
20 خرداد 97
عطارک

با علائم، تشخیص و درمان بیماری سل آشنا شوید.

ﺳﻞ (Tuberculosis) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺮی ﺣﺎد ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اوﻟﯿﻪ رﯾﻪﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ. ﺳﻞ دوران ﮐﻮدﮐﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ رﯾﻪﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﺳﻞ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻠﯿﻪ و رﯾﻪﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺪز، ﻓﻘﺮ و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری و 1/7 ﻣﻮرد ﻣﺮگ (ﺷﺎﻣﻞ 230 ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻧﺰد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز) را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺒﺐ می شود. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ، دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ میکروسکوپی در رﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻏﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﻟﻨﻔﺎوی رﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎی و ﻧﺎﯾﮋه ﻫﺎ را ﺳﺒﺐ می شود. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺪود %10 از اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻟﻢ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ می شوند.

اﺷﮑﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ :

%70 رﯾﻮی و %30 ﻏﯿﺮ رﯾﻮی

1- ﺳﻞ رﯾﻮی : ﺳﻞ رﯾﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ رﯾﻪ ﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ رﯾﻮی ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه است :

 • ﺳﻞ رﯾﻮی ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ (ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم)
 • ﺳﻞ رﯾﻮی ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﻣﻨﻔﯽ (ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم)

ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻞ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاوانﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮوز آن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺮﻣﻮز و ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ. و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ، ﺗﺐ و ﺧﻠﻂ ﺧﻮن دار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام ها ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﻢ ﺷﺪن وزن، ﻋﺮق ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﺳﯿﻨﻪ درد از ﻋﻼﯾﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

2- ﺳﻞ ﺧﺎرج رﯾﻮی : ﺳﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ رﯾﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺪن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی، اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺳﻞ ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ادراری و ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺷﮑﻢ و روده، ﭘﺮﯾﮑﺎرد ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

3- ﺳﻞ ﭘﻮﺳﺘﯽ : اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﺿﻤﺎﯾﻢ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮجستگی های ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﮏ و ﺷﺎﺧﯽ ﺷﮑﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ دست ها ﯾﺎ ﭘﺎﻫﺎ ، اﻃﺮاف اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎخن ها و ﺣﺘﯽ در ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮجستگی ها ﺷﺒﯿﻪ زﮔﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻃﺮاف آن ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺘﻮرم ﮐﻪ ﭘﺲ از ماه ها رﻧﮓ آن ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد. درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﺳﻮزن اﻟﮑﺘﺮوآﮔﻮﻻﺳﯿﻮن و درﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری سل :

 • ﺳﺮﻓﻪ (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺸﮏ) ﺑﯿﺶ از 2 ﻫﻔﺘﻪ (ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ)
 • ﺗﺐ و ﻋﺮق ﺷﺒﺎﻧﻪ
 • ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
 • ﺧﻠﻂ ﻓﺮاوان
 • ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧﯽ
 • درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
 • ﺧﺴﺘﮕﯽ

 

همچنین بخوانید: همه چیز درباره ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ

 

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﯾﺲ ﻫﺎ (ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﯾﺲ، ﺑﻮوﯾﺲ، آﻓﺮﯾﮑﺎﻧﻮم و…). باکتری های ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم، ﻫﻮازی ﺑﻮده، ﺑﺪون اﺳﭙﻮر، ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ و ﻣﯿﻠﻪای ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوم اﺳﯿﺪ ﺑﻮدن ﺗﻤﯿﺰ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎلیکه ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم در ﺧﺎك ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎری زا در اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﯾﺲ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻟﭙﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺬام اﺳﺖ.

وﻗﻮع سل :

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻘﯿﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 20 ﺳﺎل
 • ﻧﻮزادان و ﺷﯿﺮﺧﻮاران
 • ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ (اﯾﺪز ،ﺳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ).
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮرﺗﯿﺰون ﯾﺎ داروﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﯾﻤﻨﯽ. اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل را ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻠﻮغ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 • ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و دارو
 • اﯾﺪز
 • اﻓﺮاد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن
 • ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺨﺰن : اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻨﺪرت ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ ﻣﺨﺰن اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر، ﮔﻮرﮐﻦ، ﺧﻮك و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

روش اﻧﺘﻘﺎل :

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه اﺑﺘﻼ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗﺮﺷﺤﺎت آب دﻫﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی ﯾﺎ ﺣﻠﻘﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 5-1 ﻣﯿﮑﺮون ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج در ﻫﻮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه می شوند (ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن، ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدن، آوازﺧﻮاﻧﺪن) ﯾﺎ ﻏﺒﺎر آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﺳﻞ ﮔﺎوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻏﻠﺐ اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود 000٫3 رﯾﺰ ﻗﻄﺮه ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رﯾﺰ ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق وارد رﯾﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در ﺑﺪﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺸﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳﯿﻞ وﺣﺪت ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ آن وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻮاری ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوره ﮐﻤﻮن : اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺷﺮوع آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺳﻞ ﺣﺪود 2 ﺗﺎ 10 ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوره واﮔﯿﺮی : در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﮔﯿﺮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 4-2 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺪرت واﮔﯿﺮی ﺑﺎﺳﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. درﺟﻪ واﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎی دﻓﻊ ﺷﺪه، ﺣﺪت ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ، ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﻣﺤﻞ، اﺛﺮ آﻓﺘﺎب و… دارد.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ : ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ می باشد. ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری 6 – 12 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ. ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 3 ﺳﺎل در ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید:  شایع ترین حساسیت های غذایی

 

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از سل :

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اند.
 • واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ واﮐﺴﻦ ب ث ژ
 • ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
 • ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 • ﺑﻌﺪ از 2 ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع درﻣﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ در 2 ﻫﻔﺘﻪ اول درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
 • ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺘﻤﺎً از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 • از ﺑﻮﺳﯿﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
 • ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد از دﺳﺘﻤﺎل کاغذی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از آن، دور بیاندازند. تا از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺧﻼط در ﻫﻮا و زﻣﯿﻦ جلوگیری شود.
علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

علائم، تشخیص و درمان بیماری سل

ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :

اﻟﻒ ) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ 

 • اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ DOTS).
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اند.
 • ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
 • ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ب) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﺳﻞ (ب ث ژ) 

 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر العمل های ﮐﺸﻮری واﮐﺴﻦ ب.ث.ژ (Bacillus Calmette-Guérin) در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر واﮐﺴﻦ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

روش های ﺗﺸﺨﯿﺺ سل :

 • آزﻣﻮن ﺗﻮﺑﺮﮐﻮﻟﯿﻦ
 • ﮐﺸﺖ ﺧﻠﻂ (3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ از ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.)
 • رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﻨﻪ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎﻓﺘﯽ

ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ :

اﺑﺘﺪا در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮك ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﺧﻮد را ﺻﺒﺢ زود و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوم ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ. در ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

چای سبز را با خواص کاهنده وزن، ضد پیری، جلوگیری از افتادگی و چین و چروک پوست، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان، پیشگیری از پوکی استخوان، پیشگیری از آلزایمر، محافظت از کبد و قلب، درمان دیابت، آرام بخش و ضد افسردگی و استرس، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0