سبد خرید 0

علائم و درمان بیماری اوریون

647 بازدید
19 خرداد 97
عطارک
,

با علائم و درمان بیماری اوریون آشنا شوید

اورﯾﻮن ﯾﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﮏ (Mumps) ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ و واگیردار اﺳﺖ. اورﯾﻮن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی دو ﺳﺎل را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺗﻈﺎﻫﺮ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎب ﻏﺪه ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻏﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه، ﻣﻐﺰ، ﺑﯿﻀﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ.

علائم و نشانه های بیماری اوریون:

ﻋﻼﺋﻢ اورﯾﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، ﺗﺐ، ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی، و آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﺪه، ﮐﻮدك دﭼﺎر ﺑﺪ ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺎﮔﻮش و زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺐ دﯾﺪه ﺷﻮد. ﺗﻮرم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را درﮔﯿﺮ ﺳﺎزد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ. ﺗﻮرم ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﺳﺒﺐ درد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق از ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ، ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮرم ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻮارد ﻧﺎدر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، اورﯾﻮن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺒﻞ، در ﻃﯽ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮرم ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﮐﻮدك دﭼﺎر درد و ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮوز ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اورﯾﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

علائم و درمان بیماری اوریون

علائم و درمان بیماری اوریون

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری :

وﯾﺮوس اورﯾﻮن از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮاﻣﺎﮐﺴﻮوﯾﺮﯾﺪه و ﺟﻨﺲ روﺑﻮﻻوﯾﺮوس (Rubulavirus) اﺳﺖ.

وﻗﻮع : در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻓﺮاد ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار می گیرﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 2 ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺪارد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮوز آﻧﺴﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮوز آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از 100 ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻫﺮ 100.000 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ می شود. ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻫﺮ 5-2 ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎﯾﻊ می گردد.

ﻣﺨﺰن : اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺰن اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ. دوره ﮐﻤﻮن : دوره نهفتگی ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺪود 16 ﺗﺎ 18 روز اﺳﺖ.

دوره واﮔﯿﺮی : 7 – 6 روز ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﯿﻤﺎری وﻟﯽ ﻗﺪرت آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از 2 روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎ 4 روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ : اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ می ماﻧﺪ.  

 

همچنین بخوانید: بیماری اوریون و راه های درمان آن

 

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اوریون :

اﻟﻒ – ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی :

1-  آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن. 2- ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. 3- ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از 9 روز از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ. 4- ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻠﻮ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ. 5- واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ درﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ب- اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ :

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدك ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ، ﺳﻮپ و ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻊ ﻏﺬا آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺸﻮد:

1- ﻧﺨﺴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺮﻃﻮب، ﺗﺐ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. 2- از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﮐﻮدك اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. 3- ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﻮﺷﯿﺪن از ﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. 4- ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم را در ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و آن را روی ﻣﻮﺿﻊ درد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 10 روز و وﺟﻮد ﺳﺮدرد ﯾﺎ ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ:

ﻫﯿﭻ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اورﯾﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ 5 روز ﭘﺲ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮرم ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ، از رﻓﺘﻦ ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮرم و دردﻧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺷﺮﺑﺖ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮرم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

بذر شنبلیله را با خواص ضد التهاب گلو و بواسیر، نیروبخش و مقوی، مفید برای بیماری قند، مسلولین و اشخاص ضعیف، کاهش دهنده کلسترول، تقویت مو، کمک به بهبود زخم ها، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0