سبد خرید 0

عوارض چاقی دوران کودکی چیست و چه عواقبی در بزرگسالی دارد ؟

1068 بازدید
25 خرداد 97
عطارک

عوارض چاقی دوران کودکی چیست و چه عواقبی در بزرگسالی دارد ؟؟

در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ، روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

۱- ارﺗﺒﺎط (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ) ﺑﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﻌﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در داﺧﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﻃﻮل زﻣﺎن. ۲- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ.

در روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ، روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ و درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ وزن ﺑﺪن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و وﺿﻌﯿﺖ وزن ﺑﺪن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﻫﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻓﺮاد دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﺎﺑﺪ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدد. اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ 13 – 15 ﺳﺎل و 20 – 50 ﺳﺎل از 0/39 ﺗﺎ 0/85 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ راﺑﻄﻪ درﺳﻨﯿﻦ 17 – 18 ﺳﺎل و 21 – 40 ﺳﺎل از 0/56 ﺗﺎ 0/86 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از 3/0 ﺗﺎ 8/8 در ﺳﻨﯿﻦ 6 – 9 ﺳﺎل (ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﻫﺮ 100 ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 3 ﺗﺎ 8/8 ﻧﻔﺮ ﭼﺎق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ)، و 4/3 ﺗﺎ 17/5 در ﺳﻨﯿﻦ 15 – 17 ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

عوارض چاقی دوران کودکی

عوارض چاقی دوران کودکی

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﭼﺎﻗﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق و ﻏﯿﺮ ﭼﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﺮ دوی واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ ﭼﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﮕﻮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻮی از ﭼﺎﻗﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

چاقی دوران کودکی و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 10 ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1998). ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ۲، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و اﻣﺮاض ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪﮐﯽ اﺛﺮات ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﭼﺎﻗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید: تاثیر رازیانه بر کاهش وزن

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ وزن ﺑﺪن دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﻓﺮاد در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺒﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﭼﺎق ﺑﻮده اﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ وزن ﺑﺪن از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﻮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ چاقی در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

  • رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ: ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪن، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت؛ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪك، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ
  • ﺗﻨﻔﺴﯽ: ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، آﺳﻢ، ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺪك در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ
  • ارﺗﻮﭘﺪی: ﮐﻤﺮ درد، ﻟﻐﺰش دﯾﺴﮏ اﭘﯽ ﻓﯿﺰ ﻓﻮق راﻧﯽ، اﻧﺤﻨﺎی درﺷﺖ ﻧﺌﯽ، اﺳﭙﺮﯾﻦﻫﺎی ﻗﻮزك ﭘﺎ، ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻒ ﭘﺎ
  • ﮔﻮارﺷﯽ ﮐﺒﺪی (Gastrointestinal):  ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ، ﭘﺲ زدن ﻏﺬا ازﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻌﺪه، ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﺳﻨﺪروم
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ: ﻗﺎﻋﺪﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﺎﺑﺎروری
  • ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ: ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ، ﻧﯿﻤﺮخ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻀﺮ (HDL ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ، LDL ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ). در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت: اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﻤﺮخ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻀﺮ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺮی در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ
  • ﻏﺪد درون رﯾﺰ: ﻫﯿﭙﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ، اﺧﺘﻼل در ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﺧﺘﻼل در ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 2 در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت: اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 2 در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
  • ﻋﺼﺒﯽ: اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﻓﺸﺎر درون ﺟﻤﺠﻤﻪ ای
  • پوستی: وﺟﻮد ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه روی ﺻﻮرت و ﺑﺪن، ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺸﺶ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺮﻓﮏ (Thrush)

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق کرفس را با خواص درمان روماتیسم، لاغر کننده، مدر، بازکننده عروق، مسکن اعصاب، آرامبخش، کمک در رفع سنگ های ادراری، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0