سبد خرید 0

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم چیست ؟

550 بازدید
24 خرداد 97
عطارک
,

با عوامل و دلایل چاقی در بین مردم بیشتر آشنا شوید

ﺷﯿﻮع ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ وزن و چاقی ﮐﻮدﮐﺎن روﻧﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 1997) و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ آﻧﯽ، ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ آﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ زﺷﺖ، اﺣﻤﻖ، ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﺗﻨﺒﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد آزار و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻻﻏﺮ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض اﻣﺮاض ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﻮده و از داروﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻻﻏﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

کودکان دارای اضافه وزن در معرض امراض بیشتری هستند

در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن دارای وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ – ﮐﺒﺪی، ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﻏﺪد درون رﯾﺰ و ارﺗﻮﭘﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، دﺧﺘﺮان ﭼﺎق و دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺑﻠﻮغ زودرس و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، و ﺳﻨﺪرم ﭘﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﯿﮏ ﺗﺨﻤﺪان 1 ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق و دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﯽ دوره ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﭼﺎﻗﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ، ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﺪن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

اﻟﻒ) رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ

اﻓﺮاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و دارای ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﻪ ای و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و درﺻﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ درﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده، ﻋﻠﺖ ﭼﺎﻗﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ “ﺑﺪ ﺧﻮری” اﺳﺖ، ﺗﺎ “ﭘﺮﺧﻮری”

ب) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز (ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ)

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺷﺮوع ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ، اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ ﻏﺬا (ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻤﺘﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﮐﻞ روزاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺮژی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وزن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ ﻏﺬا در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه وزن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎﻗﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید:  ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 

اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ روی ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی روﻧﺪ روز اﻓﺰون ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ وﺟﻮد دارد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ژن اﻧﺴﺎن ﻃﯽ 35000 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ زوال آﻓﺮﯾﻦ ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪزﯾﺎدی ﺑﺎ روش زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ زﯾﺎد و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺪك ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، زﯾﺮا ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﺑﺪن و ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ از آن را دارد، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ی ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﭙﺘﯿﻦ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وزن اﺿﺎﻓﯽ ﺷﻮد. اﺻﻄﻼح “ﭼﺎﻗﯽ زاﯾﯽ” ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺎﻗﯽ زاﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ روی ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ در اﻓﺮاد ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری ﭼﺎﻗﯽ و اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار روی ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی، ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً وزن ﺑﺪن، ﻣﺪارك ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺪﮐﯽ درﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭼﺎﻗﯽ وﺟﻮد دارد. ﮔﺴﺘﺮه زﯾﺎدی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﻟﺬا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ در اﻓﺮاد ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎدات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد (ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ) ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ، زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮز ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﺎدات ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آنﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی درك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد. از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺠﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺧﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺮ ﮔﺬار و در ﻫﺮﺣﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ روی ﭼﺎﻗﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آن ﺑﻪ ﺗﮑﺮار رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واﻟﺪﯾﻦ روی ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻟﺪﯾﻦ روی ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل 4 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 6 ﺑﺮاﺑﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺤﺮك، روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮش رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ(و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ)، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻫﺮﺣﺎل، درون ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎق ﺷﺪن ﻓﺮد وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭼﺎﻗﯽ زای ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﭼﺎﻗﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی اﺳﺖ، ﺑﻄﻮری ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ، ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﻓﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید: نیازهای تغذیه در سنین مدرسه

 

ﺿﺮورت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮام ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﮐﺎﻫﺶ، و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، زﻣﺎن ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺰﯾﺶ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮازی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ؛ اﻧﺪازه ﺑﺪن، ﺷﮑﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ، راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﮐﻮدك ﮐﺴﺐ ﻟﺬت وی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺪك و ﺿﻌﯿﻒ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻃﺮح رﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪاوم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد، زﯾﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮد، و اﯾﻦ اﻣﺮ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

عوامل و دلایل چاقی در بین مردم

ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺪارس ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ، اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﯽ ﯾﺎ زﻣﺎن درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﺷﯿﻮه رﻓﺖ و آﻣﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ (ﭘﯿﺎده روی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و درﺳﻄﻮح ادارات ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻋﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده روی و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری آزاداﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻤﻦ آن ﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻃﺮاﺣﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎن ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﺎدتﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. واﻟﺪﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر اﯾﺪه آل ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﯾﺎ اﻓﺰودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺘﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﯿﺐدار، اﻓﺰاﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺋﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺎدات ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮدد.

اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻓﻌﻠﯽ، اﻓﺰودن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ، و ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ واﺑﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

زرشک سیاه را با خواص کاهنده وزن، درمان دیابت، کاهنده فشار خون، درمان سرماخوردگی، ضد افسردگی، تقویت کننده کبد، رفع عطش، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0