سبد خرید 0

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

855 بازدید
14 تیر 97
عطارک
,

با عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری آشنا شوید

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎری، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﭘﺎی اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎی ﻓﻼن ﮐﺲ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺮدرد، دل درد، ﮐﻤﺮدرد و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪی دردﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن دردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوب اﺻﻼ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮن ﻣﯿﮑﺮوب ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ از ﺧﻮراکﻫﺎی مرده (ﺳﻢ) ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ادرار ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، اﻧﺴﺎن دل درد، ﺳﺮدرد و دردﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﺬا، آﻓﺘﺎب ﮔﺮم، ﺑﺎد ﮔﺮم، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از سموم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺨﺺ درد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ درد، ﮐﺎر ﺑﺪن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﻎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ، وﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﭼﺎره اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روی سموم ﻣﻮﺟﻮد سموم ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

 

اثرات شفادهنده غذاهای طبیعی

ﺣﺎﻻ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮراکﻫﺎی مرده را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا اﺛﺮات ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﻮراکﻫﺎی مرده و ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه را ﮐﻪ در ﻣﻌﺪه و در رودهﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ سمومی را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﮔﺮدش اﺳﺖ ﻓﻮرا ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزد. ﺷﺨﺺ در ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز، اﺳﻬﺎل و ﻏﯿﺮه اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.

او اﮔﺮ از اﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ او ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﺮف واﻗﻌﺎ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﻋﺪه ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ : ﻣﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاری را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ول ﮐﺮدﯾﻢ.

سموم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻣﺜﻞ ﻣﺎده ﺳﺮﯾﺸﻤﯽ (Colloid) ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﺪن وارد ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ مردهﺧﻮارﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺪن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺳﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ آب ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺮدهﻫﺎی ارﮔﺎنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده داﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﺸﻮﻧﺪ و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﯾﺎ در ﻋﻀﻼت در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ مرده خواری و ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ زنده خواری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد، وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻮﻗﻊ مرده خواری ﺳﻢ داﺋﻤﺎ از ﺑﯿﺮون وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻗﯽ آن در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺑﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ زنده خواری ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ از ﺑﯿﺮون وارد ﺑﺪن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ سموم ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ مرده خواری در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ مرده خواری ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ، اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﺑﯿﻤﺎری او ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ زنده خواری ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ، ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﯿﻤﺎری اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

همچنین بخوانید: ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

 

میوه و سبزیجات شفابخش

اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ (ﻋﺪه آنﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ) ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ، ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻮه ای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮرم، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی ﻣﯽﺧﻮرم ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮم. او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻮه او را ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻮری ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎی او را ﭘﺎك ﻧﻤﻮده و او را از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ، او ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ. او ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ دارد.

ﺑﺪن او داﺋﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ. ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﺷﺘﻬﺎی او را ﺑﻨﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﻌﺪه او را از ﺧﻮراكﻫﺎی زﻫﺮآﻟﻮد ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراكﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺧﻮرد. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن مردهﺧﻮار ﺑﺮود و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﻼن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ، آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد : اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﺨﻮرﯾﺪ. ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ده روز ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه آدﻣﯽ را ﺑﮑﺸﺪ، وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد.

ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ، ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ 450 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮐﭙﺮﻧﯿﮏ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ. وﻗﺘﯽ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﻮه ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرم اﺳﻬﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﺨﻮردن و ﺟﻨﮓ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدم ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن مرده و ﮔﻮﺷﺖ زﻫﺮآﻟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻏﺬا روی ﻣﯿﺰ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗُﻦ ﻏﺬای ﻓﺸﺮده و ارزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ را اول ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﮐُﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺬا ﺟﻠﻮی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ آﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ دارد و رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻮه را ﮐﻪ از ﺧﻮردن آن ﺗﺮس دارد ﺑﺨﻮرد و ﭼﻨﺪ روز ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ او از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻦ ﻏﺬا را ﻓﻘﻂ ﺧﻮراك ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدم. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮراك ﻣﻦ ران ﺳﺮخ ﮐﺮده، ﻣﻐﺰ، ﺟﻮﺟﻪ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﮐﺒﺎب، ﮐﻮﻓﺘﻪ، ﮐﺘﻠﺖ، ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮد. ﺣﺘﯽ ﭘﻨﯿﺮ، ﮐﺮه، ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﯿﺮ را ﻫﻢ ﻏﺬای ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ. ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻋﺮق و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم، آنﻫﺎ را ﺑﯽﻋﻘﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدم. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮه ﺧﻮردن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدادم.

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖدار و ﭼﺮﺑﯽدار ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﺎدرم از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ ﻣﯿﻮه ﻧﻤﯽﺧﻮری ﻣﯽروی؟ ﻣﯿﻮه را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدم. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ بدن ﻣﻦ از ﺑﭽﮕﯽ ﺳﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد. وﻟﯽ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﻫﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ سموم را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم، ﯾﻌﻨﯽ دهﻫﺎ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ را ﭘﺮ از ﺳﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم.

در ﺑﭽﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ، ﺳﭙﺲ رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﺳﺮدرد، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد، آﻧﮋﯾﻦ، دو ﻧﻮع ﺗﯿﻔﻮس ﺳﺨﺖ، ﺧﻨﺎق، ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺳﺨﺖ، ﻧﻘﺮس، ﺑﺮﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ، ﺗﺮﺷﯽ ﻣﻌﺪه، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ورم ﺳﺨﺖ ﭘﺎﻫﺎ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﯿﺪه و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﺑﻮدم. دو ﻗﺪم راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ، ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ام. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دادن دو ﻃﻔﻞ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﻢ، ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ام و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ.

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

حذف رژیم غذایی مرده خواری

وﻗﺘﯽ ﻣﻦ مرده خواری را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ، ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﺷﺪن سموم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد در اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی زنده خواری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدم، ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻣﻦ سموم ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ. در روزﻫﺎی اول ﻓﻘﻂ ﮔﺎز ﻓﺮاوان و درد ﺷﺪﯾﺪ در روده اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادم. در ﻋﻮض از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﺳﺮدرد، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺷﯽ ﻣﻌﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ. ﮐﻢﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی آن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در روز رﺳﺎﻧﺪم، ﺗﺎ وﻧﮏ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﺪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ سموم ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ در سموم ﻏﺮق ﺷﺪه، ﺳﺮم ﮔﯿﺞ ﻣﯽرﻓﺖ، در ﮔﻮشﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﯽزدﻧﺪ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در ﻣﻐﺰم ﻃﺒﻞ ﻣﯽزد، ﺧﻮن ﺳﯿﺎه در ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺘﺮﮐﺎﻧﺪ.

ﺑﯿﻦ سموم ﮐﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﻢ وﻗﺘﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﺷﺴﺖ ﭘﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و آن را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد ﻧﻘﺮس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺸﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ وارد ﻣﯽآﻣﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﻧﻘﺮﺳﻢ ﺣﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ، آدم ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﻢ وارد ﺷﺴﺖ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻄﻮر از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻮﻗﻊ مرده خواری وﻗﺘﯽ ﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و درد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺗﻖﺗﻖ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﻢ را در آﻧﺠﺎ ﭘﺮس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻊ زنده خواری ﮐﻪ ﺳﻢ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ درد (ﯾﻌﻨﯽ سم) از آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺪﻧﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ درد ﻣﺮا زﯾﺎد اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ درد ﯾﮏ راﺣﺘﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم.

در ﻣﻮﻗﻊ مرده خواری اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﻣﯽدادم از درد ﺷﺪﯾﺪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدم، وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ زنده خواری ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ آن را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدادم دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از درد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم. در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺧﻮردم ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ وارد ﺷﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﮑﺶ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد. دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی آﻧﺠﺎ ﺗﺎزه ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﻢ ﺗﺎزه وارد ﺑﻮد.

 

همچنین بخوانید: عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

 

ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اول ﮐﺎر ﺑﻮد. ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن ﻣﻦ ﭘﺮ از سم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد آن را از ﺑﺪن دور ﺳﺎزم. ﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ سم ﻫﺮ روز ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی اول زنده خواری ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﻌﺪا ﻫﺮ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ سمﻫﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺧﻮن ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و ﻣﺮا ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﻧﻤﻮد. اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻮارد ﺧﻮدم را ﺧﺴﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم، زﯾﺎد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻢ، ادرارم آﻟﻮده، ﻏﻠﯿﻆ، ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺪﺑﻮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدادم و ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادم، ﭼﻮن ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ده ﺳﺎل ﺟﻮانﺗﺮ، ﻗﻮیﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺎد ﭼﺎق ﻧﺒﻮدم (65 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎ 165ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻗﺪ) دوازده ﮐﯿﻠﻮ ﻻﻏﺮ ﺷﺪم. ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮرات ﺟﺪی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮدم را از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و از ﺧﻮراكﻫﺎی ﻣﻘﻮی و ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻢ. ﻣﺘاﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪه ای از آن آدمﻫﺎی ﭼﺎق و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺴﻮزی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ وزن ﺑﺪﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ (ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ) ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ وزن ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زنده خواری در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺐ، ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ورم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ورم ﻧﺮم و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﮕﺸﺖ در آن ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮدم اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎی اول زنده خواری ورم از ﺷﺪت ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺖ، وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ. دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد سم از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه از ﻫﻤﯿﻦ راه ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود. اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮدرد وارد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود، ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدرد و ﮐﻤﺮدرد و دل درد و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.  اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ روز در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی آبعلی زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮔﺮم راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ، ﯾﮏدﻓﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺳﺮم ﮔﯿﺞ ﻣﯽرود. ﺑﻪ زور ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪم. ورم ﭘﺎﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، ادرارم آﻟﻮده ﺷﺪ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﺪﺗﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻢ و ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﻢ ﻧﺸﺪ. وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ، ﺧﻮدم را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ورم ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻢ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﺧﺮﯾﻦ دﻓﻌﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.

از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮارﺳﺎل و ﭘﺎرﺳﺎل در ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل زنده خواری در ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ از زاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دردی ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ راﺣﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻢ. اﯾﻦ درد ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ زده در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻞﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎن در زاﻧﻮی راﺳﺘﻢ ﭼﻨﺎن درد ﺷﺪﯾﺪی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺟﺎ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرم، ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در زاﻧﻮی ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ. ﺑﻌﺪا اﯾﻦ درد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎی ﻣﻦ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ از ﺷﺪت ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ادرار ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ آﻟﻮدهﺗﺮ ﺷﺪ، ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭼﺮك ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﻠﻮار ﻣﺮا ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺗﻨﺪ آﻟﻮده ﻣﯽﻧﻤﻮد.

kham giyah4 attarak photo

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﮐﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺮا از سموم و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﺳﻢ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﻣﺪت دوازده ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺧﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎی راﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺴﻤﺖ زاﻧﻮﯾﻢ درد روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻣﺮا ﻋﺬاب داد. ﺣﺎﻻ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ آن سموم ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺳﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ دﯾﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺎی ﭼﭙﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﯾﺎ روی آن ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ ﺑﺰﻧﻢ، ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺮ زاﻧﻮﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آنﺟﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ، سم از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺎی راﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺎی ﭼﭙﻢ آزاداﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﺰد مردهﺧﻮاران ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﮏ (Disk) ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪور ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺎم دارد و سمومی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ (ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﮐﻤﺮ و در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن درد ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ درد را از دو راه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد. ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﺑﺪن از اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪه ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺧﻮن اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ در راه ﺧﻮد اﯾﻦ سموم را ﺷﺴﺘﻪ در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﻮده از ﺑﺪن ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻓﺮاوان اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف آن راه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ در ﺧﻮن ﯾﺎ ادرار

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ در ﺧﻮن ﯾﺎ ادرار ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﯿﺮون وارد ﺑﺪن ﺷﺪه ﯾﺎ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﺪار سموم را ﮐﻪ در ﺑﺪن مردهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﺑﺮده ام. ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻪاش ﭘﻨﺞ ﺷﺶ دﻓﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اذﯾﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ روزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﺮﯾﭗ ﯾﺎ ﯾﮏ آﻧﮋﯾﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮض ﻋﻔﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ مرده خواری ام ﮔﺮﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﺑﻮدم ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ روز ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻗﻼ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: برای حفظ سلامتی از ﭼﻪ ﭼﯿﺰهایی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟

 

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار سموم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ دارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮض ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﭼﻮن سموم ﮐﻪ در ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﯾﮏﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﺪت ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺰد ﺟﻮانﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﯾﺎد ﺳﻢ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد، وﻟﯽ ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘاﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﻣﺎه از آﻏﺎز زنده خواری وﻗﺘﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪه، ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻦ آن ﻋﻼﯾﻢ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده، ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﻪ مرده خواری ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ. ﮔﺎه ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی زﻧﺪه را ﺷﺪﯾﺪا ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎك آنﻫﺎ ﻣﺮدم را از ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﯿﻮه دارﻧﺪ، ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮردن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

kham giyah5 attarak photo

عکس العمل های شفابخش در رژیم خام خواری

ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ بدن ﺿﺮر نمی رساند

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﯿﻠﯽ ﺗاﺳﻒآور از اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﯾﮏ آﻗﺎی ﺳﯽ، ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻈﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣوﺳﺴﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺎﮐﻮﭘﺎ، ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ دﭼﺎر ﻣﺮض ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد. از ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ، رگﻫﺎ و درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻗﻠﺐ او ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ او ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﺎره را در آن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮود و ﻧﺰد ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻣﻌﺮوف، ﻗﻠﺐ را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻦ، ﺑﻪ زنده خواری ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد.

در ﻋﺮض دو ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ، در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺐ او ﭼﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽاﻧﺪازد. ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد. ﯾﮏ روز ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد، اﮔﺮ او ﭼﻨﺪ روز ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﮐﻪ ﺑﺎ زنده خواری ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ دور او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای او ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽآورﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد، وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻊ او را ﺑﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺧﻮردن آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ، ﺑﯿﻤﺎر ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺎل او ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ. ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮ از وزﻧﺶ را ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪه ﺧﻮاری از دﺳﺖ داده ﺑﻮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زنده خواری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، وﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮ (آﻟﻤﺎﻧﯽ) و ﻣﺎدر و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺎن او ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ: دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ؟ آﺧﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم، ﺑﺎدام، ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻘﻮی ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻮری ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪ؟

ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮی ﯾﮏ ﺟﻮان ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﺧﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﻮﺷﻤﺰه درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﻮرﯾﻢ و از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ. ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ را در اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ. در ﻣﻮﻗﻊ زنده خواری ﻣﺎدر او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد : ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﭼﺮا ﺧﻮدت را از اﯾﻦ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزی؟ ﺗﻮ ﺑﺨﻮر و ﺑﻤﯿﺮ. ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ، او ﺧﻮرد و ﻣﺮد. ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺣﺎل او رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ او را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﺎب ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ. ﺑﯿﭽﺎره ﺟﻮان زﯾﺮ ﭼﺎﻗﻮی اﯾﻦ ﺟﻼد در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻮانﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﺮﺧﻮر ﻧﺒﻮده، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ، آﻧﮋﯾﻦ، آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ، دردﻫﺎی ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ. او ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻗﻠﺐ، درد و ورم ﭘﺎﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

زرشک سیاه  را با خواص درمان قطعی جوش صورت، برطرف کننده ناراحتی های دهان مانند آفت ، برفک ، مقوی کبد ، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0