سبد خرید 0

همه چیز درباره ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ

791 بازدید
18 خرداد 97
عطارک

همه چیز درباره ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ

آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ (AMOEBIASIS) ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ واﮔﯿﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری روده اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی دﻫﺪ. ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮوز آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﺷﻮد دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ :

  • اﺳﻬﺎل ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺑﻠﻐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﺗﺐ
  • دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ
  • دل ﭘﯿﭽﻪ
همه چیز درباره ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ

همه چیز درباره ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺒﯿﺎزﯾﺲ

دوره ﮐﻤﻮن (ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ) : ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 3 ﺗﺎ 4 ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوره ی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

راه های ﺳﺮاﯾﺖ : ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎ، ﻏﺬا، آب، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه آﻟﻮده از راه دﻫﺎن وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

چه کسی در خطر ابتلای به آمیبیازیس است؟

اگر چه هر کسی می تواند به این بیماری مبتلا شود، ولی این بیماری در افرادی که در مناطق گرمسیری با شرایط بهداشتی فقیر زندگی می کنند شایع تر است. در ایالات متحده، اسهال آمیبی بیشتر در این افراد شایع تر است:

  • افرادی که به مکان های گرمسیری که شرایط نامناسب بهداشتی دارند، سفر کرده اند.
  • مهاجران از کشورهای گرمسیری که شرایط نامناسب بهداشتی دارند.
  • افرادی که در مکان هایی زندگی می کنند که شرایط نامناسب بهداشتی دارند.

 

همچنین بخوانید: بیماری شیگلوز چیست؟

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی :

ارﺟﺎع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی کامل ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ.

1- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺪﻓﻮع. 2- رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب و ﭼﺎه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن سرویس بهداشتی های آﻟﻮده. 3- آﻣﻮزس ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی دست ها ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا. 4- آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎیل و اﺷﯿﺎء ﺑﯿﻤﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از آﻧﻬﺎ. 5- آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده. 6- ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﮐﺎر اغذیه فروشی ها و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. 7- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ.

درمان این بیماری به چه صورتی انجام می پذیرد؟

چندین آنتی بیوتیک برای درمان اسهال آمیبی در دسترس هستند. این داروها باید توسط پزشک تجویز شود. اگر آلوده شدن با این انگل منجر به بیماری نشود، شما می توانید با تنها یک آنتی بیوتیک درمان شوید اما اگر عفونت انگل انتامبا هیستولیتیکا شما را بیمار ساخته است، شما احتمالا با دو آنتی بیوتیک (در ابتدا تجویز داروی اول و پس از آن تجویز داروی دیگر) تحت درمان قرار خواهید گرفت.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون ضد انگل را با خواص ضد هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0