سبد خرید 0

توصیه هایی در مورد پیشگیری از اﺿﺎﻓﻪ وزن

882 بازدید
23 خرداد 97
عطارک

20 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن

کودکان و نوجوانان نمی توانند به تنهایی عادت غذایی و فعالیت بدنی خود را تغییر دهند بلکه احتیاج به کمک و حمایت از طرف والدین و اطرافیان خود دارند. بنابراین حمایت و همکاری خانواده در درمان چاقی کودکان و نوجوانان ضروری است و این یکی از اساسی ترین زمینه های موفقیت در پیشگیری از اضافه وزن و درمان چاقی می باشد.

تنها راه درمان موثر، بدون عوارض اضافه وزن و چاقی، اصلاح شیوه زندگی به ویژه کنار گذاشتن عادت های غذایی غلط و پیروی از یک رژیم غذایی صحیح است. در این راستا افزایش فعالیت بدنی، سرعت کاهش وزن را بیشتر می کند. حتی در موارد نادری هم که نیاز به مصرف دارو باشد. باز هم اساس درمان. اصلاح شیوه زندگی است. اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺪاوم اﻟﮕﻮﻫﺎی درﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

توصیه های کاربردی در مورد پیشگیری از اضافه وزن در کودکان و نوجوانان:

۱- واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ (ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و آراﻣﺶ روﺣﯽ)، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ.

۲- ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ارﺛﯽ ﭼﺎﻗﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﯾﺎ آن را درﻣﺎن ﻧﻤﻮد.

۳- ﻫﺮ ﺳﻪ وﻋﺪه اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و اﺻﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺎدل در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۴- ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ، ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

توصیه هایی در مورد پیشگیری از اﺿﺎﻓﻪ وزن

توصیه هایی در مورد پیشگیری از اﺿﺎﻓﻪ وزن

۵- رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺑﺪن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ دارﻧﺪ. از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪار آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

۶- در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

۷- ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻟﺬت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردن آن ارزش ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

۸- ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻻد را در ﺷﺮوع ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن.

۹- ﺳﺎﻻد را ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﻪ، آﺑﻠﯿﻤﻮ، آﺑﻐﻮره، ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ و ﯾﺎ ﺳﺲ ﮐﻢ ﭼﺮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰- ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا از اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ از ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد، ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺷﺪن ﻣﻌﺪه زودﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

۱۱- اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۲- ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه،ﺳﺒﺰی،ﮐﺸﮏ ﺳﺎﻟﻢ ،…) در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ رو آورﯾﺪ.

۱۳- ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه در روﻏﻦ، ازﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

۱۴- ﺗﻨﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

همچنین بخوانید:  پیشنهادی به افراد چاق برای لاغر شدن بدون بازگشت

 

۱۵- ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎی ﮐﺎذب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۶- از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ روزاﻧﻪ 30 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺤﺮك ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن را در  4-3 ﻧﻮﺑﺖ 10 -20 دﻗﯿﻘﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، 2 ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ.

۱۸- ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، دﯾﺮ وﻗﺖ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺐ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد، ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۹- در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ، ﺑﻪ ﺟﺎی رو آوردن ﺑﻪ ﻏﺬا، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﯾﮑﯽ دو ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

۲۰- در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺣﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وزن ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﭼﻮن ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وزن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺎق ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮد دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

لاک مغسول را با خواص لاغری و کاهش وزن، درمان یرقان، درمان بیماری های انگلی روده، درمان سرفه و سرماخوردگی، معالجه تنگی نفس، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0