سبد خرید 0

پیشگیری از چاقی از دوران کودکی

369 بازدید
30 خرداد 97
عطارک
,

پیشگیری از چاقی از دوران کودکی

ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی (ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ) ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی (مقدار اﻧﺮژی مصرف شده) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و چاقی ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ (60 – 70 درﺻﺪ).
  • اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ ﻏﺬا (15 – 20 درﺻﺪ).
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ (20 – 25 درﺻﺪ).

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود و در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اوﻟﯿﻪ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

پیشگیری از چاقی از دوران کودکی

پیشگیری از چاقی از دوران کودکی

برنامه های پیشگیری از چاقی کودکان

آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪی روی ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﻮﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای واﻟﺪﯾﻦ ﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زای ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی وراﺛﺘﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ (ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ) و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ، ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮات ﺗﻮام ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ روی رﻓﺘﺎر و اﺧﺘﻼﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید: چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند؟!

 

ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻄﻮر وﯾﮋه ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮی و آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ، واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋادی و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻮدك در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺛﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻼشﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮردن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق کرفس را با خواص درمان روماتیسم، لاغر کننده، مدر، بازکننده عروق، مسکن اعصاب، آرامبخش، کمک در رفع سنگ های ادراری، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0