سبد خرید 0

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت (هپاتیت A.B.C.D.E)

1192 بازدید
22 خرداد 97
عطارک
,

با پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت آشنا شوید. (هپاتیت A.B.C.D.E)

(هپاتیت A , E)

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A و E ﻋﻤﺪﺗﺎ از آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺎه ها ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده و در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد. ﻋﻮدﻫﺎی دوره ای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ هپاتیت E در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺸﺨﯿﺺ :

ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺐ، درد ﺷﮑﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪی و درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز زردی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ادرار ﺗﯿﺮه، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺿﻌﻒ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط، درد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺒﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A :

در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﻋﻼﯾﻢ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻔﻮنت ها ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻔﯿﻒ و ﺑﺪون زردی ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻃﻔﺎل). ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. وﻟﯽ ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﺪون ﻋﻮد ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮ گ و ﻣﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ۶ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی 50 ﺳﺎل ﺑﻪ 1/8 درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﻮان ﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ – دﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻓﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا، دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎزان ﻣﺮد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺪرت از اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن از اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ در دوره ﮐﻤﻮن ﺑﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ E :

هپاتیت E نوعی التهاب ویروسی در پارانشیم کبد است که عامل آن ویروس هپاتیت ای (HEV) است. در گذشته آن را هپاتیت NonA NonB اپیدمیک نیز می‌نامیدند. ویروس هپاتیت ای یک آر ان ای ویروس فاقد کپسول است که از طریق مدفوعی، دهانی و آب‌های آلوده منتقل می‌شود. شیوع این هپاتیت به‌صورت تک‌گیر و همه‌گیر است که اپیدمی در کشورهای توسعه‌ نیافته، به‌ویژه در قاره های آسیا و آفریقا شایع‌تر است. این ویروس اولین بار در اپیدمی در هند در سال ۱۹۵۵ کشف شد. بزرگ‌ترین اپیدمی که تا به امروز گزارش شده صد هزار نفر را در شمال‌ غربی چین مبتلا کرده است.

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A اﺳﺖ و ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺪارد. ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺐ دارﻧﺪ. آرﺗﺮاﻟﮋی (درد مفصلی) در اﯾﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ. در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد (در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ 20 درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ) ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ در اﺛﺮ آب آﻟﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺟﻮان و ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺪون اﯾﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ. اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ.

در مناطق با شیوع زیاد بیماری، عفونت دارای علائم اغلب در جوانان با سن ۱۵ تا ۴۰ سال شایع است. با اینکه هپاتیت در این مناطق در کودکان نیز رخ می‌دهد، اما معمولاً دارای هیچگونه علامتی نبوده یا تنها مبتلا به بیماری خفیف و بدون زردی می‌شوند که تشخیص داده نمی‌شود.

دوره ﮐﻤﻮن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ E :  دوره‌ی نهفتگی پس از قرار گرفتن در معرض ویروس هپاتیت E بین ۲ تا ۱۰ هفته و بطور متوسط ۵ تا ۶ هفته است. اشخاص آلوده از چند روز پیش از شروع بیماری تا ۴ – ۳ هفته پس از آن ویروس را از بدن خود خارج می‌کنند.

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺸﺨﯿﺺ :

این ویروس اغلب یک عفونت حادّ خود محدود شونده و خوش‌خیم ایجاد می‌کند و به ندرت خطرناک است (مگر در افراد دچار ضعف ایمنی یا زنان باردار). علائم اصلی بیماری تب، زردی، بی‌اشتهایی، تهوع، ضعف و بی‌حالی است. تشخیص، آزمایشگاهی است و درمان خاصی ندارد. در چین واکسنی علیه این ویروس تولید شده‌است.

 

 

همچنین بخوانید: چه عاملی موجب بزرگ شدن کبد می شود؟

 

 

پیشگیری از هپاتیت  E :

در حال حاضر واکسن تایید شده‌ای برای هپاتیت ای وجود ندارد اما با انجام موارد زیر می‌توان از ابتلا به این عفونت جلوگیری کرد :

 • پختن کامل گوشت و فراورده‌های گوشتی.
 • پرهیز از خوردن گوشت یا حلزون صدف دار خام یا نپخته.
 • شستن کامل دست ها پیش از آماده کردن و خوردن غذا.
 • هنگام سفر به کشورهای با وضعیت بهداشت عمومی ضعیف: ۱- آب آشامیدنی از جمله آب جهت مسواک زدن را بجوشانید. ۲- از خوردن گوشت و صدف خام یا نپخته پرهیز شود.

 

ویروس

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ a ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ e

دوره کمون

50 – 15 روز

64 – 15 روز

راه اﻧﺘﻘﺎل

ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ دﻫﺎﻧﯽ

ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ دﻫﺎﻧﯽ

اﯾﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ

دوره ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ

2-3 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ

2-3 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز زردی

ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ IgM Anti HAV

IgM Anti HEV

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر :

۱- ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﮔﺰارش ﺷﻮد.

۲- درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۳- اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺴﺒﯽ و رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎر در دﻓﻌﺎت ﻣﮑﺮر و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد (ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات).

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی دارﻧﺪ :

 • ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎرﺳﺎیی ﮐﺒﺪ
 • دﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
 • زردی و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
 • زردی و ﺗﺐ
 • PT ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از 20 ﺛﺎﻧﯿﻪ
 • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
 • ﺑﻠﯽ روﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 15 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دسی لیتر ﺑﺮای اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎوره ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻄﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد : ﻣﻨﺸﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎری، ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ.

 

همچنین بخوانید: درمان امراض کبد با گیاهان دارویی و طب سنتی

 

اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﺮاﻓﯿﺎن :

ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺴﺘﺸﻮی دست ها و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪﻓﻮع آﻣﻮزش داده ﺷﻮد و در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ها ﭘﺲ از بازی و فعالیت ها و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺣﺘﻤﺎ دست ها ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮردی از ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ وﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺶ از 3 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮردی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی 3 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻤﻮﻧﻮﮐﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻔﺎل زﯾﺮ 2 ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك آﻟﻮده رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻤﻮﻧﻮﮐﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺑﻌﺪ از 3 اﻟﯽ 5 روز ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪود 5 ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ :

 • ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن و دور رﯾﺨﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﻓﻮع، ادرار و ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر، ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
 • رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری های ﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش.
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ.
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ، روش اﻧﺘﻘﺎل و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارد.
 • آﻣﻮزش دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪﻓﻮع و اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از دﻓﻊ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ.
 • در زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻒ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ A در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس، اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
 • ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﺮارت 85 اﻟﯽ 90 درﺟﻪ ﺳﺎنتیگراد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ.
 • ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ آب ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف.
 • آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.
 • ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮن.
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه.
 • ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺸﺎ.
پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

(هپاتیت B , C , D)

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ زودرس اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 5 درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری یک درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B،C،D ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺮوس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺧﻮن زاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، وﯾﺮوس ﻫﺎی A و E و G ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺪود 3 درﺻﺪ از جمعیت ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C آﻟﻮده اﻧﺪ.  40 درﺻﺪ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺒﺪ و 40 – 50 درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪی در ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C ﺑﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 1/5 – 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻋﻮارض ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ، اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ، ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻮع ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 49 – 30 ﺳﺎل اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻗﻼن ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ از 6 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.

دوره ﮐﻤﻮن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B : دوره نهفتگی  ۲۸ الی ۱۶۰ روز  است. دوره ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ : در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ : وﯾﺮوس ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد و ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد :

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ دوره علاﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺗﺐ، درد ﺷﮑﻢ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺜﻮرات جلدی و درد اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. زردی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ، ادرار ﺗﯿﺮه، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺿﻌﻒ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط، درد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮارد در ﺑﺰرگسالان، ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﮑﺘﺮ (زردی-یرقان) 1 – 3 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ :

اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ B ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 90 درﺻﺪ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B در 70 درﺻﺪ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﯾﺮﻗﺎن اﺳﺖ و در 30 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﺪون زردی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻄﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮزادان و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ زردی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

پیشگیری و درمان انواع ﺑﯿﻤﺎری هپاتیت

راه های اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری :

1- اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ.

2- اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ.

3- از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮم، ﺑﺰاق و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

4- از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺶ ﺗﺮاش، ﺗﯿﻎ، ﻧﺎﺧﻦ ﮔﯿﺮ و ….

5- از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﺎﻣﺖ، ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ، ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ﮔﻮش و ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎ روش های ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﭙﺎ ﺗﯿﺖ B از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎس های ﻋﺎدی و روز ﻣﺮه ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺖ دادن، ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮدن، در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد.

وﯾﺮوس ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 7 – 10 روز ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C :

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﭼﻮن ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮑﻤﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زردی ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﯿﻪ در 90 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ، %50 – %80 ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺮوز ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C ﻋﺎﻣﻞ 90 ﺗﺎ 95 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪی و ﮐﺎر ﺳﯿﻨﻮﻣﺎی ﺳﻠﻮل ﮐﺒﺪی در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

راه اﻧﺘﻘﺎل : راه اﻧﺘﻘﺎل ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺧﻮن و ﺗﺮ ﺷﺤﺎت) دوره ﮐﻤﻮن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ C : دوره نهفتگی ۱۴ – ۱۶۰ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ : ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ D :

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻼﯾﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﺷﻨﺎ ﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ D ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﯾﮏ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد. ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮد. در ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

راه اﻧﺘﻘﺎل : راه اﻧﺘﻘﺎل ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ D ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ Bﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺧﻮن و ﺗﺮ ﺷﺤﺎت) دوره ﮐﻤﻮن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ D : دوره نهفتگی ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ است. ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ : ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.  

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون کبد را با خواص درمان نارسایی کبدی، خنک کننده بدن، رفع بیماری های کبدی، کنترل چربی کبد، بدون هیچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0