سبد خرید 0

پیشگیری و درمان کرم کدو

1 بار
17 خرداد 97
عطارک

با پیشگیری و درمان کرم کدو آشنا شوید

ﮐﺮم ﮐﺪو ﻧﻮاری ﺷﮑﻞ، ﭘﻬﻦ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ. ﻃﻮل اﯾﻦ ﮐﺮم ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ 12 ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ و روده اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و دارای ﺣﺠﻢ و وزن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ دﻓﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻬﺎل، دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺮم ﮐﺪو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در روده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮐﺴﻠﯽ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺮد ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ آن که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺮم و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد آن ﮐﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد روده نیز ﮔﺮدد. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه وارد آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ (التهاب ناگهانی آپاندیس) ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و در ﭘﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﺮژی، ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﯽ، اﺳﻬﺎل، ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق از دﻫﺎن و از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.

پیشگیری و درمان کرم کدو

پیشگیری و درمان کرم کدو

راه های ﺳﺮاﯾﺖ :

ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻮن از ﻣﺪﻓﻮع به عنوان ﮐﻮد در ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﺨﻢ ﮐﺮم در ﻣﺰارع رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﯾﺪن ﺗﺨﻢ ﮐﺮم را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮم در ﻋﻀﻼت دام ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﯾﺎ ﺷﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ، اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

همچنين بخوانيد :   کدام غذا را بخوریم و از چه غذاهایی اجتناب کنیم

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی :

۱- درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺒﻖ داروﻧﺎﻣﻪ.
۲- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺪﻓﻮع و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎزه در ﻣﺰارع.
۳- ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮالت های آﻟﻮده.
۴- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا.
۵- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ها و ﻗﺼﺎبی ها.
۶- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﯾﺎ گوشت ﺷﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ.
۷- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن.
۸- اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه.
۹- آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎی ﺑﯿﻤﺎر.

 

معجون ضد انگل

معجون ضد انگل را با خواص ضد هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايي، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

خرید معجون ضد انگل

 

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0