سبد خرید 0

پیشگیری و درمان کرم کدو

5256 بازدید
17 خرداد 97
عطارک

با پیشگیری و درمان کرم کدو آشنا شوید

ﮐﺮم ﮐﺪو ﻧﻮاری ﺷﮑﻞ، ﭘﻬﻦ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ. ﻃﻮل اﯾﻦ ﮐﺮم ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ 12 ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ و روده اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و دارای ﺣﺠﻢ و وزن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ دﻓﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻬﺎل، دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺮم ﮐﺪو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در روده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮐﺴﻠﯽ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺮد ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ آن که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺮم و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد آن ﮐﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد روده نیز ﮔﺮدد. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه وارد آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ (التهاب ناگهانی آپاندیس) ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و در ﭘﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﺮژی، ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﯽ، اﺳﻬﺎل، ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق از دﻫﺎن و از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.

پیشگیری و درمان کرم کدو

پیشگیری و درمان کرم کدو

راه های ﺳﺮاﯾﺖ :

ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻮن از ﻣﺪﻓﻮع به عنوان ﮐﻮد در ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﺨﻢ ﮐﺮم در ﻣﺰارع رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﯾﺪن ﺗﺨﻢ ﮐﺮم را ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮم در ﻋﻀﻼت دام ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﯾﺎ ﺷﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ، اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید: تفاوت غذای مرده و زنده در چیست ؟

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی :

۱- درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺒﻖ داروﻧﺎﻣﻪ. ۲- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺪﻓﻮع و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎزه در ﻣﺰارع. ۳- ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮالت های آﻟﻮده. ۴- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا. ۵- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ها و ﻗﺼﺎبی ها. ۶- آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﯾﺎ گوشت ﺷﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ. ۷- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن. ۸- اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه. ۹- آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎی ﺑﯿﻤﺎر.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون ضد انگل را با خواص ضد هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايي، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
1 نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

  1. ناشناس
    7 خرداد 1401

    سلام داکتر من ازمقعدهمیشه کرم های سفید به اندازه دوسانتی بیرون میاد درهروقت

0