سبد خرید 0

‫ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی در نوجوانان

349 بازدید
06 تیر 97
عطارک
,

‫با ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی در نوجوانان آشنا شوید :

 • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮی اﺳﺖ، ﺣﺪود 24 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از % 35 آن ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ، دﯾﺎﺑﺖ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻃﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﻮدﺷﺎن، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺻﺮﻓﺎ از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻮدك داﻧﺶ آﻣﻮز، ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ (30 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ 20 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ روزاﻧﻪ) را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 10 – 12 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺮف ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و 4 – 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود 6 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.

‫ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی در نوجوانان

‫ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی در نوجوانانی

 • ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﻤﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ و دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﺎﻫﺶ 10 درﺻﺪی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ 5 ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • در ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق و دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن بالا، ﺳﻄﻮح ﮐﻠﺴﺘﺮل زﯾﺎد و ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: راهکار هایی موثر برای آموزش نظم به کودکان

 

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :

 • اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ در ﻫﺮ واﺣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺪك، دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﺤﻘﯿﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﻮﯾﮋه رﯾﺎﺿﯿﺎت، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺣﻔﻆ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 • در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل 2001 روی 8000 داﻧﺶ آﻣﻮز 7 – 15 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد.
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻄﻪ دارد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮﯾﮋه در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان راﺑﻄﻪ دارد.
 • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮی ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
 •  ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دارو، رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ راﺑﻄﻪ دارد.
 • داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ 5 روز در ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی درﺳﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

ریشه شقاقل را با خواص درمان بیماری های ‎کلیه، زیبایی و جوانسازی پوست، درمان آسم، رفع سرماخوردگی، درمان یبوست، پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 2، تقویت قوای جنسی، کاهش وزن، پیشگیری از پوکی استخوان ، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0