سبد خرید 0

نکاتی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

432 بازدید
24 خرداد 97
عطارک

راه کارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ راه درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ و داﺋﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ، اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻠﻂ و ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ وزن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻧﺎدری ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳﺎس درﻣﺎن، اﺻﻼح ﺷﯿﻮة زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

نکاتی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

نکاتی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱- ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدرﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ وزن ﮐﻢ.

۲- ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه رﺷﺪ در ﺷﯿﺮﺧﻮاران و ﺧﺮدﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﺷﻮد.

۳- ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدران. ۴- ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺷﯿﺮﺧﻮاری و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.  

 

 

همچنین بخوانید:  توصیه هایی در مورد پیشگیری از اﺿﺎﻓﻪ وزن

 

 

  ۵- ﻋﺎدت ﻧﺪادن ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی کنسروی، فریز شده، ﭼﺮب، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﻮر. ۶- آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن خانواده، معلمین و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ۷- ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2 ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز. ۸- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدك ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ، ﭘﯿﺎده روی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و … ۹- وادار ﻧﮑﺮدن ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن. ۱۰- ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺎن. ۱۱- ﭘﯿﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان. ۱۲- آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ذاﺋﻘﻪ ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ و ﻣﺪاوم اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی ﻫﺎ.  

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

جو دو سر را با خواص كاهش كلسترول خون، مقوی اعصاب، ضد عفوني كننده بدن، تقويت كننده بدن، ادرار آور و ملين، مقوی قلب و خون، تسكين دهنده درد، درمان اگزما، کاهش وزن، ضد سرطان ، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0