سبد خرید 0

ﮐﺮم آﺳﮑﺎرﯾﺲ چیست

3805 بازدید
18 خرداد 97
عطارک

همه چیز درباره ﮐﺮم آﺳﮑﺎرﯾﺲ

آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺖ دراز، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ و دو اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﯿﺮی ﯾﺎ ﮔﻠﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ. آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻄﻮل 20 ﺗﺎ 45 ﺳﺎنتیمتر و به قطﺮ 3 ﺗﺎ 6 میلیمتر اﺳﺖ. آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﻧﺮ از ﻣﺎده ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﺑﻄﻮل 15 ﺗﺎ 30 ﺳﺎنتیمتر و به قطﺮ 2 ﺗﺎ 4 میلیمتر اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد. وﻟﯽ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری های اﻧﮕﻠﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺖ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺮم در ﺳﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 5 ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﺧﺸﮑﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

نشانه های کرم آسکاریس چیست ؟

ﮐﺮم آﺳﮑﺎرﯾﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺄ اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻷ دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، دﯾﺪن ﺧﻮاب های آﺷﻔﺘﻪ، ﭘﺮﯾﺪن از ﺧﻮاب و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی و آﺑﺮﯾﺰش از دﻫﺎن در زﻣﺎن ﺧﻮاب و در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ رﯾﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن وﺟﻮد دارد. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد.

کرم آسکاریس عامل ایجاد عوارض خطرناک در بدن است:

ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺪاد روده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮده زﯾﺎد و ﻓﺸﺮده ﮐﺮم، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن، اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎری ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﻔﺮا و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺑﻪ روده و ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد زاﺋﺪه آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ دﯾﺪن ﺗﺨﻢ ﮐﺮم در ﻣﺪﻓﻮع و ﯾﺎ ﺧﺮوج ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻫﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎر و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن و ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮم ﻫﺎی داﺧﻞ روده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﯾﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪ. وﺟﻮد ﻻرو ﮐﺮم در ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻫﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪی ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮ اﺑﺘﻼی رﯾﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺨﺰن : اﻧﺴﺎن و ﺧﺎك ﻣﺨﺰن ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

راه های ﺳﺮاﯾﺖ:

اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮم ﮐﻪ در ﺧﺎك وﺟﻮد دارد (از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع اﻓﺮاد آﻟﻮده) و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺎک های ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه دست های آﻟﻮده آب ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﻟﻮده از راه دﻫﺎن وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﻨﺎزل، ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ و در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮد ﺧﺎك ﻫﺎ را آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﮔﺎﻫﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻔﺶ و ﭘﺎی آﻟﻮده ﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ دور ﻧﯿﺰ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ.

ﮐﺮم آﺳﮑﺎرﯾﺲ چیست

ﮐﺮم آﺳﮑﺎرﯾﺲ چیست

سیر تکاملی کرم آسکاریس چگونه است ؟

وﻗﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﮐﺮم ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺟﻨﯿﻦ دار ﻣﯽ ﺷﻮد، در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در 2 ﺗﺎ 3 ﻫﻔﺘﻪ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺪرت آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻨﯿﻦ دار ﭘﺲ از ﺧﻮرده ﺷﺪن در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻻرو آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻻرو ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺟﺪار روده و ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﮐﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، رﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ روده ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﮐﺮم ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻏﺬاﯾﯽ روده ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻓﺼﻠﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻧﺪﻣﯿﮏ و… ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻣﺪت از زﻣﺎن ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﮐﺮم ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در درون روده و ﺧﺮوج آن به ھﻤﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻦ 45 ﺗﺎ 60 روز ﻃﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ. ﮐﺮم ﻣﺎده ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ھﺎ را به درون ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽ رﯾﺰد.

 

همچنین بخوانید: نکته های کلی و کلیدی در طب سنتی

 

دوره ﮐﻤﻮن : ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮم ﺑﯿﻦ 4 ﺗﺎ 8 ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوره واﮔﯿﺮی : دوره واﮔﯿﺮی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺨﻤﮕﺬار در روده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﯿﺮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ 12 ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ 2 ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ. ﮐﺮم ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روز ﺑﯿﺶ از 200 ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻨﯿﻦ دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺧﺎك زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ها :

  • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺒﻖ داروﻧﺎﻣﻪ.
  • آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺪﻓﻮع و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎزه در ﻣﺰارع.
  • ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮالت های آﻟﻮده.
  • آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا.
  • آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎء ﺑﯿﻤﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از آﻧﻬﺎ.
  • در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﺮا ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ها ﯾﺎ در محل هایی ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﯾﺎ ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن.
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺧﺎك آﻟﻮده و ﺷﺴﺘﻦ دست های ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎزی.
  • ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت.
  • ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ و درﻣﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻓﺮدی از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس های زﯾﺮ و ﻣﻼﻓﻪ ﻫﺎی رﺧﺘﺨﻮاب در روزﻫﺎی درﻣﺎن.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق انیسون را با خواص مسکن درد، رفع علائم میگرن، تقویت معده، رفع گرفتگی های کبدی و طحال، تصفیه خون، بدون هيچ اسانس و افزودني شيميايي، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

       
توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0