سبد خرید 0

ﺑﯿﻤﺎری سرخجه و راه های درمان آن

493 بازدید
17 خرداد 97
عطارک

ﺑﯿﻤﺎری سرخجه، پیشگیری و درمان

سرخجه (Rubella) ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ تب دار ﺧﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راش های ﻣﺎﮐﻮﻟﻮ –ﭘﺎﭘﻮﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﻈﺎﻫﺮ می کند. ﺳﺮﺧﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﮏ ﺳﻪ روزه ﻧﯿﺰ ﻧﺎم دارد زﯾﺮا ﺗﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻌﺪ از 3 روز ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ دارد اﻣﺎ ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن می تواﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ 1 ﺗﺎ 5 روزه، ﺳﺮدرد، ﺑﯿﻘﺮاری، ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻨﯽ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ. از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﺧﺠﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﺪهﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ، زﯾﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺲ ﺳﺮی ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 10 روز ﻗﺒﻞ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ آن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﺧﮏ ﯾﺎ ﻣﺨﻤﻠﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﺪن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﻮدﮐﺎن، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ. داﻧﻪ زدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روی ﺻﻮرت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرش دار ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ روز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و روز دوم از ﺻﻮرت ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و ﺗﺎ روز ﺳﻮم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری هایی ﮐﻪ در ﺳﻨﺪرم ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﺎدرزادی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد:

ﺟﻨﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮدﺑﺨﻮد و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری های اﻧﺪام های ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ، آب ﻣﺮوارﯾﺪ، ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﺸﻢ، آب ﺳﯿﺎه ﺟﻨﯿﻨﯽ، ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪ، عقب ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ و آﺋﻮرت، ﻧﻘﺺ دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻨﯽ و ﯾﺎ دﻫﻠﯿﺰ در ﻗﻠﺐ، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺑﺰرﮔﯽ هم زﻣﺎن ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل، ﯾﺮﻗﺎن، ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری سرخجه و راه های درمان آن

ﺑﯿﻤﺎری سرخجه و راه های درمان آن

ﺗﺸﺨﯿﺺ بیماری سرخجه :

ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺮﺧﮏ، ﻣﺨﻤﻠﮏ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻔﻮنت های ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻣﻮﻧﻮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮز ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺮﺧﺠﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در دوﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1 ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﯾﺮوس را از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﻠﻮی ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪا ﮐﺮد. ﺧﻮن، ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن وﯾﺮوس ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ 10 ﺗﺎ 14 روز وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارد.

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻧﺘﯽﺑﺎدی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ : وﯾﺮوس روﺑﻼ (Rubella – ازﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﮔﺎوﯾﺮوس وﺟﻨﺲ روﺑﯽ وﯾﺮوس) ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

وﻗﻮع : اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دور و ﻣﺠﺰا ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮع ﺳﺮﺧﺠﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺨﺰن : اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺰن اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﺳﺮاﯾﺖ : ﺳﺮﺧﺠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻠﻮی اﻓﺮاد آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب دﻫﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

دوره ﮐﻤﻮن : دوره ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻦ 14 ﺗﺎ 17 روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 21 روز ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دوره واﮔﯿﺮی : اﯾﻦ دوره از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 4 روز ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺳﺮﺧﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺴﺮی اﺳﺖ. ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﺎدرزادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، وﯾﺮوس را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: درمان خارش آبله مرغان با روش های خانگی و طبیعی

 

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ها :

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدران اﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎدرزادی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس و ﯾﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻤﻨﯽ ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﯿﮏ دارد.

روش های ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی بیماری سرخجه :

۱- ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ و اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ. واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس زﻧﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه در 98 ﺗﺎ 99 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ۲- آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﺮورت واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن. ۳- ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺰارش ﺷﻮد. ﮔﺰارش ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك و ﺑﯿﻤﺎری وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ۴- ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر ۵- ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﻤﺎس ها و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ

درﻣﺎن : اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی :

ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎس های ﺣﺴﺎس واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎنم های ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

گل گاوزبان را با خواص تصفیه کننده خون، آرام کننده اعصاب، عرق آور، ادرار آور، مقوی کلیه ها، درمان سرماخوردگی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

 
توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
1 نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

  1. ناشناس
    29 اردیبهشت 1401

    سلام من به سرخجه مبتلا شدم که متاسفانه طفل خود را از دست دادم بعدا متوجه شدم که علت آن بیماری سرخجه بوده که واکسن خود را انجام دادم میخواهم بدانم که حالا میتوانم باردار شو م اگر این بیماری در خون من باشد آیا به صحت طفل در بارداری لطمه میرساند؟ و دیگه اینکه چه کار کنیم تا این بیماری کاملا از خون مان پاک گردد ؟

0