سبد خرید 0

ﺑﯿﻤﺎری وبا (ﮐﻠﺮا) چیست

1694 بازدید
15 خرداد 97
عطارک

ﺑﯿﻤﺎری وبا (ﮐﻠﺮا) چیست و چطور پیشگیری و درمان کنیم ؟؟

بیماری وبا یا ﮐﻠﺮا ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد روده ﮐﻮﭼﮏ واگیر دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪتا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ ﺣﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری وبا :

ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﯿﻠﻪ اي (ﺑﺎﺳﯿﻞ) ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﺒﺮﯾﻮ ﮐﻠﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب داراي دو ﻧﻮع ﮐﻼﺳﯿﮏ (ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺸﺨﺺ) و اﻟﺘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

راه اﻧﺘﻘﺎل :

وﯾﺒﺮﯾﻮ ﮐﻠﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ در آب وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻌﺪه در روده ﮐﻮﭼﮏ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ (ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ) ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ آب و اﻣﻼح از دﯾﻮاره روده ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻬﺎل ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري در آب، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب، ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوب از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮوب آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﺮب ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﺎن ﺷﯿﻮع : زﻣﺎن ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

دوره ﮐﻤﻮن : دوره ﮐﻤﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ زﻣﺎن 1 ﺗﺎ 2 روز اﺳﺖ.

ﺑﯿﻤﺎري وبا (ﮐﻠﺮا) چیست

ﺑﯿﻤﺎري وبا (ﮐﻠﺮا) چیست

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری وبا :

۹۰درﺻﺪ ﻣﻮارد وﺑﺎي اﻟﺘﻮر ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در 10 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺴﺎس ﭘﺮي ﺷﮑﻢ و ﺻﺪاﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ روده اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از آن اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ ﻣﮑﺮر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﺪر و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻠﻐﻢ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (اﺳﻬﺎل آب ﺑﺮﻧﺠﯽ) اﺳﺘﻔﺮاغ اﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. دل درد و دل ﭘﯿﭽﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻬﺎل وﺑﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران وﺑﺎﯾﯽ ﺗﺐ دارﻧﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از دﺳﺖ دادن آب و اﻣﻼح ﻋﻼﯾﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺶ ﻓﺮاوان، اضطراب، ﮔﺮ ﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺳﺎق ﭘﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺄ اﺧﺘﻼل ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ :

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ وﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽ (آﻧﺪﻣﯿﮏ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ و ﻋﻼﯾﻢ دز ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن (ﮐﻢ آﺑﯽ) ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ وﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﭘﯿﺪﻣﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﻦ ﺑﺎﻻي دو ﺳﺎل ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﺮم ﺧﻮراﮐﯽ (oRS) و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ، ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﺮم ورﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮآپ ﻣﻘﻌﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ (cary Blair) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﺑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﺮا ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﻣﻮارد اﺳﻬﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي (ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﭘﯿﺪﻣﯽ) ﺑﺮاﺑﺮ 4 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن بیماری وبا:

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ دز ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺧﻔﯿﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر او.آر.اس در ﻣﻨﺰل درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﺄ ﺑﯿﻤﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم درﻣﺎن ورﯾﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﺳﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺮم ورﯾﺪي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدد.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺿﺪ ﮐﻠﺮا ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ اﺳﻬﺎل ﺧﺼﻮﺻﺄ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر او.آر.اس را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﮕﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﺳﺮم ﺧﻮراﮐﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻨﺞ ﮔﺮم ﻧﻤﮏ و ﭼﻬﻞ ﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺳﺎﻟﻢ (آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﺷﺪه) ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮراﻧﯿﺪ.

 

همچنین بخوانید:  علائم بیماری وبا و درمان آن

 

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ابتلا بیماری وبا :

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري وﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي روده از ﺟﻤﻠﻪ وﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 • اﮔﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻠﺮ زده در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺑﺎﯾﺪ آب را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﻠﺮﯾﻦ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آب را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
 • ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت را ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
 • از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮕﺲ، ﺳﻮﺳﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮد، ﺳﺒﺰي ﯾﺎ ﺳﺎﻻد ﺧﻮداري ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 • ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ، ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج، دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﻢ.
 • زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زاﺋﺪ را ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺣﺸﺮات و ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
 • ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﺑﺎ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ، آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻟﺒﺎس ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر او.آر.اس ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 • ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻟﻮازم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر، اﻟﺒﺴﻪ و… از ﮐﻠﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 • سرویس بهداشتی و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﯿﻤﺎر آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ آﻫﮏ 20 درﺻﺪ و ﯾﺎ ﮐرﺋﻮﻟﯿﻦ 5 درﺻﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮ ﮐﻠﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ppm20 و ﯾﺎ ﻫﺎﻻﻣﯿﺪ 5 در ﻫﺰار ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
 • ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ.
 • در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﺮگ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺑﺎ وي در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ پرهیز ﮐﺮد. ﻏﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص و ﭼﮑﻤﻪ و دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎم ﮔﺮم ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺤﯿﻂ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮ ﮐﻠﺮﯾﻦ ﻏﻠﯿﻆ ﯾﺎ ﻫﺎﻻﻣﯿﺪ 5در ﻫﺰار ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

پودر سماق را با خواص کمک به کاهش وزن و چربی سوز، درمان کهیر، درمان لک های سفید پوست، درمان اسهال، درمان حالت تهوع و استفراغ در بارداری، پیشگیری از پوسیدگی دندان، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0