سبد خرید 0

ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

414 بازدید
15 تیر 97
عطارک
,

ﻣﺮدم باید بدانند ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮلات و غذاهای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد. انسان ها ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮراك ﻫﺎی ﻣﺮده (اعم از گوشت ها و غذاهای پخته) را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ آنﻫﺎ از ﻏﺬای ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮑﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ نیز رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدهﺧﻮاران ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، وﻟﯽ ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮدهﺧﻮار ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮرد، ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮات آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ او را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد. از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ دارد.

ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﻓﺸﺮده ای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از زحمت ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ  آﺳﻮده ﺑﺸﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ را ﻗﺒﻼ ﮐﺮده و ﻏﺬای ﻓﺸﺮده و ﮐﻢ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم، ﮔﺮدو و ﺑﺎدام ﺑﻪ آنﻫﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آنﻫﺎ را در ﺟﯿﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮود. اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ نمود.

ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ روزاﻧﻪ بخش زیادی از درامد ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ زن و ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺳﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﺑﺪان ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ.

اﮔﺮ در روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎ و دژﻫﺎ بجای ﻧﺎن، ﮔﻨﺪم ﺧﺎم را ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺸﻪی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﯽآﻣﺪ.

ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ سوال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮرﯾﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻏﺬای اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن، ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮراكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﮐُﺸﺘﻪ و ﮔﺮم ﮔﺮم روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽآورﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﮔﺮم ﻧﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﻪ ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻪ ﺷﺎم وﺟﻮد دارد.

وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪگی ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد، ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از ﻣﻮرﭼﻪ ﺗﺎ اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ و ﻓﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ. آن وﻗﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﻮری ﻣﺮدم را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺻﻮرتﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻀﺎدی از اﻧﻮاع اﻏﺬﯾﻪ و خوراک ﺑﻪ آنﻫﺎ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺴﺘﻢ و از ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: ۲۰ نکته برای سلامتی مادر و نوزاد

 

ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار: ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎی او اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﻣﻮرﭼﻪ ﺗﺎ ﻓﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻮع ﻏﺬای ﺳﺎده ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺸﺮده، ارزﻧﺪه و ﻟﺬﯾﺬ ﺧﻮراك دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮز ﻏﺬا ﺧﻮردن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻧﺪه را زﯾﺮ دﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪه ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﻢ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮشﻧﻤﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻻدﻫﺎ را ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ بزاق دﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺧﻮب و ﺑﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﺻﯿﺖ دارﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آورد، آنﻫﺎ را خرد، ﭼﺮخ ﯾﺎ رﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﺪ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﺎ زﻋﻔﺮان ﯾﺎ ﻫﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺨﻮرد. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

ﯾﮏ زﻧﺪهﺧﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﻨﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮد، ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻏﺬا دارای ﻓﻼن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻼن ﻣﯿﻮه ﺑﺮای ﻓﻼن ﻣﺮض ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ، اﯾﻦﻫﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻀﺮ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺑﺒﺮﯾﻢ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

دانه چیا را با خواص کاهش اشتها و کاهش وزن، درمان کم خونی در دوران بارداری، کاهش کلسترول و فشار خون بالا، تنظیم قند خون، کمک به سلامت معده و دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست، درمان سرطان سینه، درمان افسردگی، درمان و پیشگیری از آلزایمر، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0