سبد خرید 0

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

1579 بازدید
04 تیر 97
عطارک

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ و چه اهمیتی دارد؟

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ آن را اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺘﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ ﭘﯿﺎده روی، دوﯾﺪن ﯾﺎ دوی آرام، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ.

در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد درروﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﻟﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل وزن و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺧﻮد آن ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ورزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺷﯿﻮع اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻌﻼوه اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه آن روی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ، ﺿﺮورت درك ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ دوره رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﺪارس در ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و درك ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت درس ورزش و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺪارس، اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎد روی ﮐﻨﺘﺮل وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﻋﺎت ورزش ﻣﺪرﺳﻪ، ﺷﺮﮐﺖ در ورزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻓﻌﺎل (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺎده روی ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ)، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ، و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، وﯾﺪﺋﻮ و ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، ۲ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد: از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﭘﺮﺗﺤﺮك ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، در زﻣﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق، ﻓﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛

 

همچنین بخوانید: ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی در نوجوانان

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻟﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺷﻮر ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر، اﻣﮑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻔﺮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاوم اﻧﺠﺎم آن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن درﺻﺪد اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻗﺪم اول و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ و واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا اﯾﻦ نوع مقالات آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﮑﺎری آن ﻫﺎ در اﺟﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ورزﺷﯽ – ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺎﻗﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در مقالات مشابه دیگر در وب سایت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ، این اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

کشمش سبز را با خواص کاهش وزن، کاهش فشار خون، درمان یبوست، تقویت استخوان ها، درمان ضعف جنسی، تقویت بینایی، درمان کم خونی و …بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0