سبد خرید 0

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن‬

1 بار
01 تیر 97
عطارک
,

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن

  • ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻤﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
  • ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﻐﺎزه و ﺑﻠﻌﮑﺲ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ وی را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد.
  • ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﺧﻮد، ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، و… درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
  • زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  2 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
  • ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را در اﺗﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن‬

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن‬

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از چاقی در مدرسه

ﻣﺪارس ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی مدرسه ای دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﺪارد. خانواده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: نکاتی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 

کلاس های تربیت بدنی

ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺒﻞ، در ﻃﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ وﺟﻮد دارد. اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﺣﺪی دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﺮدد ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد.

در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد. ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، در ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪای در ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﺎﻫﺎر ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺪارس (ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ اﻧﺪک و ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه) ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺧﻨﮏ و ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و درک اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻣﺪارس ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

   

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

ریشه قاصدک را با خواص کمک به کاهش وزن، بهبود سلامت کبد، تنظیم فشار خون بالا، ضد سرطان، کمک به کنترل دیابت، ضد التهاب، بهبود سلامت پوست، جلوگیری از پوسیدگی دندان، جلوگیری از پوکی استخوان بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0