سبد خرید 0

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

0 بار
02 تیر 97
عطارک

ده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

۱- ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻧﺠﺎم و اﺳﺎس ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

۲- ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاﻫﻢ کنید. ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮان اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﮐﻼس ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﻣﺮﺑﯿﺎن زن ﺑﺮای ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﻮد.

۳- ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

۴- اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس. ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

۵- اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶- ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و زﻧﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 

همچنين بخوانيد :  آیا فرزندم دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

 

۷- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻋﻼﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع. ﺑﺮای ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺳﻄﻮح ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺎ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﻼﯾﻖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۸- ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ، داور، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺴﺐ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ.

۹- اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮدش در ﭘﺎرك ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺰودن ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﯿﺎدﯾﻦ ورزﺷﯽ، زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﯿﺲ، ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﭘﺎرك ﻫﺎ.

۱۰- ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻫﻤﮑﺎران و خانواده ها ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺖ و تاثیر گذار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

خرید جینسینگ هندی (آشواگاندا)

آشواگاندا را با خواص مسکن، ضد کرم، ضد التهاب و مقوی میل جنسی، نیرو دهنده جسمی و فکری، آرام کننده ذهن، کمک به خواب راحت و عمیق و کاهش استرس، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

@attarak_ad

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. لطفا سوالات خود را در قسمت “نظرات” مطرح نموده و همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0