سبد خرید 0

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

383 بازدید
02 تیر 97
عطارک

ده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

۱- ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻧﺠﺎم و اﺳﺎس ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

۲- ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاﻫﻢ کنید. ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮان اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﮐﻼس ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﻣﺮﺑﯿﺎن زن ﺑﺮای ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﻮد.

۳- ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

۴- اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس. ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

۵- اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶- ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و زﻧﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 

همچنین بخوانید: آیا فرزندم دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺖ؟

 

۷- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻋﻼﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع. ﺑﺮای ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺳﻄﻮح ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺎ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﻼﯾﻖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۸- ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ، داور، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺴﺐ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ.

۹- اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮدش در ﭘﺎرك ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺰودن ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﯿﺎدﯾﻦ ورزﺷﯽ، زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﯿﺲ، ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﭘﺎرك ﻫﺎ.

۱۰- ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻫﻤﮑﺎران و خانواده ها ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺒﺖ و تاثیر گذار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

جنسینگ قرمز را با خواص درمان کم خونی، ضعف، کمبود تعرق، بی نظمی تنفس، فراموشی و نسیان، تشنگی مداوم، بی میلی جنسی، خستگی شدید، درمان سوءهاضمه، دردهای ناحیه قلب و تهوع ، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0