سبد خرید 0

ﻧﮑﺎتی در مورد ورزش یا نرمش در زمستان

333 بازدید
24 خرداد 97
عطارک

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در هنگام ورزش یا نرمش در زمستان که بد نیست بدانیم

ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض سرما ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎدی دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ. ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﮔﻮشﻫﺎ، ﺻﻮرت، اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻮم ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ، ﻣﻮر ﻣﻮر ﺷﺪن ﯾﺎ ﺳﻮزش و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ و ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﻣﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد 37 ﻣﯽرﺳﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﯽﺣﺴﯽ در دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ و ﮐﻤﯽ ﻟﺮزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﺮزش ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮردن ﯾﮏﻏﺬای ﻣﺨﺘﺼﺮ (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داغ)، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد. ﻣﻮارد ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻮری ﻧﯿﺎز دارد.

ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی:

ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮔﺸﺎد، ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻮا را ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺎﯾﻖ ﺧﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻻﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮم و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮑﺎتی در مورد ورزش یا نرمش در زمستان

ﻧﮑﺎتی در مورد ورزش یا نرمش در زمستان

ﮐﻼه: (ﮔﺮم، ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮ و ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻼه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﻼه ﺑﯿﺴﺒﺎﻟﯽ)

دﺳﺘﮑﺶ: (ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺟﺪا و ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ).

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ راﺣﺖ: (ﻻﯾﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ، ﻻﯾﻪ ﮔﺮﻣﺘﺮ وﺳﻂ و ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻘﺎوم و داﻓﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺑﺎﺷﺪ)

ﺟﻮراب ﻫﺎ: (ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺟﻮراب ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﻟﯿﻦ از ﺟﻮراب ﻧﺨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، ﺟﻮراب ﻧﺨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﻫﻮا در اﻃﺮاف ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎ، ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ).

ﭘﻮﺗﯿﻦ: (اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ).

لباس مناسب شرایط جوی در کودکان :

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻔﮕﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎزی، از ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮدن، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎل ﮔﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻧﺘﻬﺎی آن داﺧﻞ ژاﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺣﺬف ﻧﺦ و ﺑﻨﺪ از ﮐﻼه و ژاﮐﺖ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

همچنین بخوانید:  مسافرت به مناطق سردسیری و مواجهه با سرما

 

 

آﻣﺎده ﺷﺪن: ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺪن و اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ در ﺳﺮﻣﺎ.

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮزش ﺑﺎد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ: ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه: ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

وﻗﺖ را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ، از ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﯾﺎ ﺑﺎزی در ﺑﯿﺮون ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ؟ اﮔﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ -5°c ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮزش ﺑﺎد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون سرماخوردگی را با خواص ضد التهاب گلو، درمان آبریزش بینی و سرماخوردگی بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0