سبد خرید 0

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺎص در فعالیت های مدرسه

322 بازدید
03 تیر 97
عطارک

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺎص در فعالیت های مدرسه و راهکارهای سودمند

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادی، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺎص ﯾﺎ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.

آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل : آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻮپ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ، از اﯾﻦ رو ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮپ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮپ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 • اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دادن ﺗﻮپ روی ﯾﮏ ﻗﺮار T ﺷﮑﻞ.
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺎص در فعالیت های مدرسه

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺎص در فعالیت های مدرسه

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺠﻬﯿﺰات :

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮپ ﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ. ﺗﻮپ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺎد آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮس از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 • ﺗﻮپ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺑﺎد ﺳﺒﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﻨﺎر وﯾﻠﭽﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﯾﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻮپ ﻫﺎ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮپ در ﻫﻮا وروی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 • از ﺷﺎل ﮔﺮدن، ﺣﻮﻟﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد.
 • در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻫﻮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺗﮑﻪ اﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎن وﯾﻠﭽﯿﺮ، ﭘﯿﺎده روی و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ، ﺻﺎف و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻃﺮح رﯾﺰی ﮔﺮدد.

ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 • ﭼﻨﺪ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮپ را ﺑﺮای دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
 • ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮپ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واﻟﯿﺒﺎل.
 • ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ
 • ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ر ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزی

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 • ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی.
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮپ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب و درﯾﺎﻓﺖ، داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﻠﻮی ﯾﮏ دﯾﻮار ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﯿﺎر

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 • از اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺳﻦ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • در ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﯾﺪن وﺟﻮد، از ﻓﺮد ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺪود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﯿﺮ را داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪود.
 • در ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻫﻮا، از ﻓﺮد ﮐﻤﮑﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪوﻧﺪ، ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید:  همه چیز درباره فلج اطفال

 

ﺗﺪارك و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺴﺘﮕﺎه ها ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪارك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی وﯾﮋه زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﺑﻪ ﺟﺎی ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ را ﭘﺮﺗﺎب و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
 • در ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎس دادن ﺗﻮپ ﯾﺎ اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮی اﺳﺖ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﯾﺘﻤﯿﮏ ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺎت رﯾﺘﻤﯿﮏ از ﭼﻮب، ﺗﻮپ، داﯾﺮه زﻧﮕﯽ، ﻧﻮارﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ و روﺳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

 • اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ.
 • ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﻬﻢ آﻣﻮزش ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، از ﯾﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش آن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
 • ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺘﺒﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ وی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢﺳﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، دﻗﯿﻖ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد، و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
 • اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮور و ﺗﮑﺮار ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
 • ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

آﺷﻨﺎﯾﯽ شوید :

 • اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﻧﺶ اﻣﻮزان.
 • اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ.
 • اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
 • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان.
 • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان.
 • دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ.
 • ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان.
 • در روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 • در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
 • ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

مویز را با خواص درمان انواع بیماری های عفونی، تقویت کننده معده، کبد، بینایی، تقویت حافظه، محرک نیروی جنسی، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0