سبد خرید 0

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید + راهکار

649 بازدید
01 تیر 97
عطارک
,

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید + راهکار

به طور کلی چاقی برای هر فرد زمانی اتفاق می افتد که تعادل انرژی دریافتی و مصرفی آن بهم ریزد، و ممکن است هر انسانی را در هر سنی در گیر کند. چاقی در کودکان به گونه ای تعریف می شود که، اگر فرزندان شما با توجه به قد و سنی که دارد اگه تقریبا 20 درصد سنگین تر باشد یعنی فرزند شما دچار بیماری چاقی شده است.

علت چاقی و اضافه وزن در کودکان چیست؟

عوامل مختلفی می تواند باعث چاقی فرزندان شما شود از جمله: وراثت و ژنتیک، بی تحرکی، الگو رفتاری نا مناسب و در مواردی نادر اختلالات هورمونی و در کنار این مسئله مقاومت انسولین نیز می تواند باعث چاقی کودکان شود. در واقع انسولین ذخیره انرژی را کنترل می کند و مسئول ذخیره چربی بیش از اندازه است. هنگامی که کودک عادات غذایی غلطی را در پیش می گیرد و کالری زیاد مصرف می کند. این عمل باعث افزایش مقاوت به انسولین شده و در نتیجه چربی بیشتری در بدن ذخیره می شود.

عامل ژنتیک و وراثت بسیار عامل مهمی است اما بدین معنی نیست که اگر والدین کودکی مشکل اضافه وزن داشته باشند حتما کودک چاق باشد اما می توان این گونه اظهار کرد که خطر بیشتری کودک را تهدید می کند و حتی اگر کودکی، خواهر و یا بردار چاق داشته باشد، نمی توان عامل وراثت را دلیل 100 درصدی این مشکل در نظر گرفت زیرا می تواند نشأت گرفته از الگو رفتاری نامناسب یک خانواده باشد اما همان گونه که بالا ذکر شد، خطر ابتلا فرزند به چاقی را بیشتر می کند.

عوارض چاقی در کودکان

شاید همه ما کودکی با اضافه وزن ببینیم و به نظرمان خیلی دلنشین باشد اما باید به کودک کمک کرد زیرا نمی توان ایمان داشت با بزرگ شدن کودک مشکل او حل شود. چاقی می تواند تا زمان بزرگسالی او را در گیر کند. در واقع مشکل کودک شما تا زمانی که به او کمک نکنید حل نمی شود. دیابت، فشار خون، کلسترول، افسردگی، عدم اعتماد به نفس، بلوغ زود در دختران، بلوغ تاخیری در پسران، اختلالات خواب از جمله عوارضی که ممکن است کودک را درگیر کند.

 

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید + راهکار

چاقی و اضافه وزن کودکان را جدی بگیرید + راهکار

 

کمک هایی برای درمان چاقی و اضافه وزن در کودکان

همواره گفته شده که پیشگیری بهتر از درمان است پس چه بهتر است از زمانی که والدین غذا کمکی را قرار است شروع کنند به تغذیه کودک خود توجه نشان بدهند و او را به غذا های سالم و مغذی عادت دهند.

بازی و تحرک: تحرک رکن اصلی جلوگیری از اضافه وزن است پس با کودک خود بازی کنید و در صورت مجاز بودن سن کودک، اقدام به ثبت نام در فعالیت های گروهی و کلاس های ورزشی نمایید.

در مواردی بهتر است از پزشک برای اضافه وزن فرزند خود کمک بگیرید، مخصوصا اگر دلبندتان اضافه وزنی زیاد دارد، اصلا این موضوع را پشت گوش نیندازید چون پای سلامت کودکتان در میان است.

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن

  • ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻤﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
  • ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﻐﺎزه و ﺑﻠﻌﮑﺲ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ وی را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد.
  • ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﺧﻮد، ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، و… درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
  • زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  2 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
  • ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را در اﺗﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از چاقی در مدرسه

ﻣﺪارس ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی مدرسه ای دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﺪارد. خانواده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: نکاتی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 

کلاس های تربیت بدنی

ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺒﻞ، در ﻃﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ وﺟﻮد دارد. اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﺣﺪی دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﺮدد ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد.

در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد. ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، در ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪای در ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﺎﻫﺎر ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺪارس (ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ اﻧﺪک و ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه) ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺧﻨﮏ و ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و درک اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻣﺪارس ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

ریشه قاصدک را با خواص کمک به کاهش وزن، بهبود سلامت کبد، تنظیم فشار خون بالا، ضد سرطان، کمک به کنترل دیابت، ضد التهاب، بهبود سلامت پوست، جلوگیری از پوسیدگی دندان، جلوگیری از پوکی استخوان بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0