داستان درمانی چیست ؟

داستان درمانی چیست ؟

داستان درمانی کتاب های داستان نگرش خوانندگان مخصوصا نوجوانان و جوانان را بهبود می بخشند، انسان ها را با معادلات و رفتارهای خاص ارتباطی در جامعه به هم پیوند می دهند و باعث