کرونوتراپی

کرونوتراپی چیست ؟

کرونوتراپی چیست!؟ کرونوتراپی یا تنظیم فعالیت های روزانه با ساعت بیولوژیک بدن همان کرونوتراپی می باشد. آیورودا برای ایجاد توازن پایدار بین دوشاها ( که قبلا در مقاله طب هندی توضیح داده شده