داستان درمانی چیست ؟

داستان درمانی چیست ؟

داستان درمانی کتاب های داستان نگرش خوانندگان مخصوصا نوجوانان و جوانان را بهبود می بخشند، انسان ها را با معادلات و رفتارهای خاص ارتباطی در جامعه به هم پیوند می دهند و باعث
اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ. وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درد