علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

علائم و درمان بیماری سیاه سرفه

با علائم و درمان بیماری سیاه سرفه آشنا شوید سیاه سرفه ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﮔﺮدد. ﭘﯿﺶ از رواج واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن