مشکلات خواب کودک

مشکلات خواب کودک

مشکلات خواب کودک و راه حل هایی برای کنترل آن جدا کردن رختخواب کودک از والدین : کنترل و جدایی، از عمده مشکلات خواب کودکان است. مقاومت در مقابل خواب در پنجاه درصد کودکان